เทศบาลเมืองบางกรวย รับสมัครเป็นพนักงานจ้าง29อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ-ป.ตรี

 

เทศบาลเมืองบางกรวย การรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งสำหรับผู้มีคุณวุฒิ
1. ผู้ช่วยนิติกร 1 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ เดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางนิติศาสตร์ กฎหมาย หรือ ในสาขาวิชา หรือทางอื่น ก.จ. , ก.ท.จ. หรือ ก.อบต.กำหนด ว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

2. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา ปวช./ปวท./ปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชาที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการ คอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้าน การใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือ เอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลา

3. ผู้ดูแลเด็ก 1 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ เดียวกันทางการศึกษา หรือสาขาศึกษาศาสตร์ และมี ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือทางอื่น ก.จ. , ก.ท.จ. หรือ ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ ตำแหน่งนี้ได้

ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งสำหรับผู้มีทักษะ
1. คนงานประจำรถขยะ 1 อัตรา มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่และ มีทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยจะต้องมี หนังสือรับรองจากหน่วยงานหรือส่วนราชการ

ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป
1. พนักงานดับเพลิง 6 อัตรา มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และมีความรู้ในเรื่องเครื่องมือดับเพลิงและน้ำยาเคมีต่างๆ ได้รับประกาศนียบัตรจากหน่วยบรรเทาสาธารณภัย หรือ ได้รับการฝึกจากหน่วยดับเพลิงของทางราชการมาแล้ว โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยที่ฝึกให้

2. พนักงานขับรถยนต์ 4 อัตรา มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่และ ได้รับอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย

3. เจ้าหน้าที่ทะเบียนทรัพย์สิน 1 อัตรา วุฒิ ม.3 หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

4. คนงาน (พนักงานจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย) 1 อัตรา มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

5. คนงาน 4 อัตรา มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่

6. คนงานประจำรถขยะ 5 อัตรา มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่

7. คนงานประจำเรือ 1 อัตรา มีความรู้สามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ได้รับใบประกาศนายท้ายเรือ จากกรมขนส่งทางน้ำและพาณิชย์นาวี

8. คนงาน (ประจำรถดูดสิ่งโสโครกและท่อระบายน้ำ) 1 อัตรา มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่

9. คนงานประจำรถดูดสิ่งปฏิกูล 1 อัตรา มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่

10. คนงาน (พ่นหมอกควัน) 1 อัตรา มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่

ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร พร้อมหลักฐานด้วยตนเอง 22 – 30ส.ค.65 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น. และเวลา 13.00-16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ณ ห้องกองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 1 สำนักงานเทศบาลเมืองบางกรวย (โปรดแต่งกายชุดสุภาพ)

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ