เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน รับสมัครเป็นพนักงานจ้าง10อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ-ป.ตรี

 

เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ และประเภทพนักงานจ้างทั่วไป

ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ)
1) ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ (กองช่าง) 1 อัตรา ปวช./ปวท./ปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคสถาปัตยกรรม เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง เทคนิคเขียน แบบวิศวกรรมเครื่องกล ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างเขียนแบบ เทคนิคสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

2) ผู้ช่วยนักสันทนาการ (กองการศึกษา) 1 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือ ทางพลศึกษา จิตวิทยา โภชนาการ ศึกษาศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

3) ผู้ช่วยครู (กองการศึกษา) 1 อัตรา ป.ตรีทางการศึกษา ทุกสาขาวิชาเอก หรือทางอื่นที่ ก.ท. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ และได้ปฏิบัติงานหรือเคยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทำงานดูแล พัฒนาเด็กปฐมวัยของท้องถิ่นติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยมีหนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากนายจ้าง หรือหน่วยงาน ซึ่งระบุถึงลักษณะงานและระยะเวลาที่ได้ปฏิบัติงาน และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

4) ผู้ดูแลเด็ก (กองการศึกษา) 1 อัตรา ปวช. หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาวิชา มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงาน

ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ)
1) พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 1 อัตรา มีความสามารถในการขับเครื่องจักรกลขนาดเบาเป็นอย่างดี และได้รับ ใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายประเภทที่ 2 ขึ้นไป โดยต้องได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ และมีความรู้ความสามารถ และทักษะในการที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยจะต้องมี หนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้างหรือหน่วยงาน

ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป
1) ตำแหน่งคนงาน (กองช่าง) 3 อัตรา ไม่กำหนดวุฒิการศึกษา

2) ตำแหน่งคนงาน (กองสาธารณสุขฯ) 1 อัตรา ไม่กำหนดวุฒิการศึกษา

3) ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก (กองการศึกษา) 1 อัตรา วุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป สำหรับบุคคลที่วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรีทางการศึกษาอื่นปริญญาสาขา อื่นๆ หรืออนุปริญญา จะได้รับการพิจารณาคะแนนตามระดับความเหมาะสมตามคณะกรรมการกำหนดและ ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถตามเกณฑ์ของคณะกรรมการฯ กำหนด

ขอรับใบสมัคร/เขียน และยื่นใบสมัครพร้อม เอกสารและหลักฐานด้วยตนเองที่ ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ (ชั้น 2) เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร บัดนี้-17 สิงหาคม 2565 ในระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ