มธ.ลำปาง รับสมัครเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ป.ตรี 15ส.ค.-6ก.ย.65

 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (กองบริหารศูนย์ลำปาง) ครั้งที่ 1/2565

ตำแหน่งที่รับสมัคร
1. นักวิชาการศึกษา (ระดับวุฒิปริญญาตรี) ตำแหน่งเลขที่ 1005 จำนวน 1 อัตรา สังกัดหมวดบริการวิชาการและวิจัย งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษาศูนย์ลำปาง กองบริหารศูนย์ลำปาง (อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,250 บาท)

2. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ระดับวุฒิปริญญาตรี) ตำแหน่งเลขที่ 1016 จำนวน 1 อัตรา สังกัดหมวดนโยบายและแผน งานบริหารสำนักงานศูนย์ลำปาง กองบริหารศูนย์ลำปาง (อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,250 บาท)

คุณสมบัติทั่วไป
– ผู้สมัครเพศชายต้องได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารหรือผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
– ต้องปฏิบัติราชการที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
– ไปปฏิบัติราชการที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ และศูนย์รังสิต ได้เป็น ครั้งคราวตามที่ได้รับมอบหมาย
– ผู้สมัครต้องมีผลการทดสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษประเภท TOEIC หรือ TU-GET หรือ TU-STEP ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ระบุในหลักฐานการสอบจนถึงวันปิดรับสมัคร ประเภทใดประเภทหนึ่ง เพื่อประกอบการพิจารณา
– ผู้สมัครต้องมีผลการทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ. ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี (ระดับวุฒิปริญญาตรี) นับตั้งแต่วันที่ระบุในหลักฐานสอบผ่านเกณฑ์ ดังกล่าวจนถึงวันปิดรับสมัคร หรือ ผลการทดสอบ Smart for Work ของศูนย์ทดสอบทักษะด้านการจัดการ แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ทั้ง 3 ส่วน ได้แก่ คณิตศาสตร์ การอ่าน และภาษาอังกฤษ โดยต้องมีคะแนนรวม 50% ขึ้นไป ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ระบุในหลักฐานสอบผ่าน เกณฑ์ดังกล่าวจนถึงวันปิดรับสมัคร ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่ยังไม่มีผลการทดสอบ Smart for Work ของศูนย์ทดสอบ ทักษะ ด้านการจัดการแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สามารถดูรายละเอียด การสมัครสอบได้ที่ www.smart.tbs.tu.ac.th

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– นักวิชาการศึกษา (ระดับวุฒิปริญญาตรี) ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ หากมีประสบการณ์การปฏิบัติงานทางด้านบริการวิชาการ การเขียน โครงการบริการสู่สังคม หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

– ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ระดับวุฒิปริญญาตรี) ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ หรือรัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชาใด วิชาหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งงาน หากมีประสบการณ์การปฏิบัติงานทางด้านการวิเคราะห์นโยบายและ แผน หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม – 26 กันยายน 2565 เวลา 08.30 – 15.30 น. ณ ห้องสำนักงานกองบริหารศูนย์ลำปาง ชั้น 2 อาคารสิรินธรารัตน์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ถนนลำปาง-เชียงใหม่ ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง โทร 0 5423 7999 ต่อ 5102

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ