กฟภ.รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน214อัตรา ปวส./ป.ตรี/ป.โท

 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงาน กับ กฟภ. โดยมีอัตรารับสมัครในเขตพื้นที่การปฏิบัติงานสํานักงานใหญ่ จํานวน 31 อัตรา และส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ จํานวน 183 อัตรา รวมจํานวน 214 อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครสอบคัดเลือกได้เพียงตําแหน่งและเขตพื้นที่การปฏิบัติงานเดียวเท่านั้น

1) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สํานักงานใหญ่ ปฏิบัติงานที่กรุงเทพมหานคร 31 อัตรา
2) เขตพื้นที่การปฏิบัติงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติงานที่จังหวัดเชียงใหม่, เชียงราย, พะเยา และแม่ฮ่องสอน 13 อัตรา
3) เขตพื้นที่การปฏิบัติงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก ปฏิบัติงานที่จังหวัดพิษณุโลก, กําแพงเพชร, ตาก และแพร่ 6 อัตรา
4) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี ปฏิบัติงานที่จังหวัดลพบุรี และ เพชรบูรณ์ 11 อัตรา
5) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุดรธานี ปฏิบัติงานที่จังหวัดอุดรธานี, ขอนแก่น, นครพนม, บึงกาฬ และสกลนคร 11 อัตรา
6) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี ปฏิบัติงานที่จังหวัดอุบลราชธานี,และศรีสะเกษ 3 อัตรา
7) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดนครราชสีมา ปฏิบัติงานที่จังหวัดนครราชสีมา, ชัยภูมิ และบุรีรัมย์ 13 อัตรา
8) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปฏิบัติงานที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ปราจีนบุรี, สระแก้ว และสระบุรี 32 อัตรา
9) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคกลาง) จังหวัดชลบุรี ปฏิบัติงานที่จังหวัดชลบุรี, จันทบุรี,ฉะเชิงเทรา และระยอง 46 อัตรา
10) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม ปฏิบัติงานที่จังหวัดนครปฐม, กาญจนบุรี และสมุทรสาคร 19 อัตรา
11) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคใต้) จังหวัดเพชรบุรี ปฏิบัติงานที่จังหวัดเพชรบุรี, ชุมพร, ประจวบคีรีขันธ์, ระนอง และราชบุรี 11 อัตรา
12) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช ปฏิบัติงานที่จังหวัดนครศรีธรรมราช, กระบี่, พังงา และสุราษฎร์ธานี 12 อัตรา
13) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคใต้) จังหวัดยะลา ปฏิบัติงานที่จังหวัดปัตตานี สงขลา และนราธิวาส 6 อัตรา

***ผู้สมัครต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และต้องมีอายุไม่เกิน ดังต่อไปนี้ ณ วันที่สมัครทางระบบรับสมัคร ออนไลน์
– คุณวุฒิ ปวส. ทุกตําแหน่ง ไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์
– ป.ตรี ทุกตําแหน่ง ยกเว้นตําแหน่งนิติกร (มีประสบการณ์) ไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์
– ป.ตรี เฉพาะตําแหน่งนิติกร (มีประสบการณ์) ไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์
– ป.โท ตําแหน่งวิศวกร (ไฟฟ้า) ไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์

***ผู้สมัครที่ใช้คุณวุฒิปริญญาตรี และปริญญาโท ต้องมีผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษผ่านตามเกณฑ์ ที่ กฟภ. กําหนด ณ วันที่สมัครทางระบบรับสมัครออนไลน์ และผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี 10 เดือน นับจากวันที่สอบภาษาอังกฤษ (Test Date) ยกเว้น TU-GET ให้นับจากเดือนและปีที่สอบภาษาอังกฤษ (Test Date) ดังนี้
การสอบภาษาอังกฤษ

– TOEIC สอบทักษะ Listening และ Reading ป.ตรี ไม่น้อยกว่า 500 คะแนน ป.โท ไม่น้อยกว่า 550 คะแนน
– TOEFL แบบ Internet Based Testing (IBT) ป.ตรี ไม่น้อยกว่า 61 คะแนน ป.โทไม่น้อยกว่า 79 คะแนน
– IELTS ป.ตรี ไม่น้อยกว่า 5 คะแนน ป.โท ไม่น้อยกว่า 5.5 คะแนน
– CU-TEP ป.ตรี ไม่น้อยกว่า 60 คะแนน ป.โท ไม่น้อยกว่า 67 คะแนน
– TU-GET ป.ตรี ไม่น้อยกว่า 500 คะแนน ป.โท ไม่น้อยกว่า 550 คะแนน

ผู้สนใจสามารถสมัครสอบคัดเลือกได้เพียงตําแหน่งและเขตพื้นที่การปฏิบัติงานเดียวเท่านั้น โดยสามารถ สมัครสอบทางระบบรับสมัครออนไลน์ พร้อมอัปโหลดเอกสารประกอบการสมัครต่างๆ ตามรูปแบบที่ กฟภ. กําหนด ที่เว็บไซต์ http://job.pea.co.th หัวข้อ “การรับสมัครสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงานกับ กฟภ. ประจําปี 2565” ภายในวันที่ 4 – 11 กรกฎาคม 2565 (ตลอด 24 ชั่วโมง) ไม่เว้นวันหยุดราชการ (ยกเว้นวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 ระบบจะเปิดรับสมัครออนไลน์เวลา 15.00 น. และวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 ระบบจะปิดรับสมัคร ออนไลน์เวลา 16.30 น.)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงานกับ กฟภ. ประจำปี 2565

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ