สตง.บุรีรัมย์ รับสมัครพนักงาน วุฒิ ปวช.27มิ.ย.-20ก.ค.65

 

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 4 (จังหวัดนครราชสีมา) รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 5 ปฏิบัติราชการประจำสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดบุรีรัมย์ 1 อัตรา ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ปวช. ทางคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การบัญชี การเงิน การธนาคาร การตลาด เลขานุการ พณิชยการ หรือบริหารธุรกิจ

อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท รวมอัตราค่าจ้าง 11,400 บาท ผู้ที่ได้รับ การบรรจุจะต้องถูกหักค่าจ้างเป็นเงินสมทบนำส่งกองทุนประกันสังคมร้อยละ 5 ของเงินค่าจ้าง ตามพระราช บัญญัติประกันสงคม พ.ศ. 2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ทั้งนี้ ลูกจ้างสมทบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินที่ได้รับค่าจ้างหรือบรรจุใหม่ เมื่อปฏิบัติ งานพ้นหกเดือนนับแต่วันที่มีคำสั่งจ้างในปีงบประมาณแรกเป็นต้นไป จะได้รับค่าตอบแทนพิเศษเดือนละ 4,000 บาท เมื่อปฏิบัติงานตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้าง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2565 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ดาวน์โหลดใบสมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ http://www.audit.go.th/home หัวข้อ “ข่าวรับสมัครงาน” หรือขอรับใบสมัครสอบ พร้อมยื่นเอกสารการ สมัครด้วยตนเองที่ สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดบุรีรัมย์ เลขที่ 333 หมู่ที่ 17 ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง บุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 ในระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 หรือ สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-4463-4602 ในวันและเวลาราชการ ทั้งนี้ ผู้สมัคร ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแต่อย่างใด

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ