กรมโรงงานอุตสาหกรรม รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ป.ตรี 7อัตรา

 

 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.)

1) นักวิชาการวัตถุอันตราย 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิ อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ใน สาขาวิชา ดังต่อไปนี้
– สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
– สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
– สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
– สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

2) นักจัดการงานทั่วไป 5 อัตรา อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันใน สาขาวิชาดังต่อไปนี้
– สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
– สาขาวิชาการบัญชี
– สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
– สาขาวิชาการจัดการ
– สาขาวิชารัฐศาสตร์
– สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ (รัฐประศาสนศาสตร์)

3) นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิ อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันใน สาขาวิชาดังต่อไปนี้
– สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
– สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
– สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ

ทั้งนี้ ผู้สมัครสามารถตรวจสอบคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรองได้ทาง “ระบบการพิจารณารับรอง คุณวุฒิด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-accreditation)” หรือ https://accreditation.ocsc.go.th/search/curriculum

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต https://diw.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการวัตถุอันตราย นักจัดการงานทั่วไป และนักวิทยาศาสตร์

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ