กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป45อัตรา 1-7ก.ค.65

 

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2 (ไม่ผ่าน ก.พ.)

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

1. ตำแหน่งนิติกร นิคมสร้างตนเองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 1 อัตรา

2. ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ 1 อัตรา

3. ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม กองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต 1 อัตรา

4. ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดพังงา 1 อัตรา

5. ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม นิคมสร้างตนเองลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 อัตรา

6. ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม นิคมสร้างตนเองเทพา จังหวัดสงขลา 1 อัตรา

7. ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม นิคมสร้างตนเองลำโดมใหญ่ จังหวัดอุบลราชธานี 1 อัตรา

8. ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดขอนแก่น 1 อัตรา

9. ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดชุมพร 1 อัตรา

10. ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเลย 1 อัตรา

11. ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนครพนม 1 อัตรา

กลุ่มงานบริการ

12. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสมุทรปราการ 1 อัตรา

13. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนครราชสีมา 1 อัตรา

14. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนนทบุรี 1 อัตรา

15. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดลำพูน 1 อัตรา

16. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 อัตรา

17. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 อัตรา

18. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดศรีสะเกษ 1 อัตรา

19. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสมุทรสงคราม 1 อัตรา

20. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดระยอง 1 อัตรา

21. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดบุรีรัมย์ 1 อัตรา

22. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสตูล 1 อัตรา :

23. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดบึงกาฬ 1 อัตรา

24. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดพิษณุโลก 1 อัตรา

25. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตหนองแค จังหวัดสระบุรี 1 อัตรา

26. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 1 อัตรา

27. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี นิคมสร้างตนเองโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 1 อัตรา

28. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี นิคมสร้างตนเองพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 1 อัตรา

29. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดกาญจนบุรี 1 อัตรา

30. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ศูนย์ประสานงานโครงการหมู่บ้านสหกรณ์ห้วยสัตว์ใหญ่ – ป่าละอู หนองพลับ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 อัตรา

31. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสกลนคร 1 อัตรา

32. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล นิคมสร้างตนเองบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก 1 อัตรา

33. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงราย 1 อัตรา

34. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดตาก 1 อัตรา

35. ตำแหน่งพนักงานบริการ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดพังงา 1 อัตรา

36. ตำแหน่งพนักงานบริการ นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 1 อัตรา

37. ตำแหน่งพนักงานบริการ ศูนย์ประสานงานโครงการหมู่บ้านสหกรณ์ห้วยสัตว์ใหญ่ ป่าละอู หนองพลับ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 1 อัตรา 138 ตำแหน่งผู้ดูแลผู้รับการสงเคราะห์ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 อัตรา

39. ตำแหน่งผู้ดูแลผู้รับการสงเคราะห์ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทุ่มสะแก จังหวัดเพชรบุรี 1 อัตรา

40. ตำแหน่งผู้ดูแลผู้รับการสงเคราะห์ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 อัตรา

41. ตำแหน่งผู้ดูแลผู้รับการสงเคราะห์ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 อัตรา

42. ตำแหน่งผู้ดูแลผู้รับการสงเคราะห์ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 อัตรา

43. ตำแหน่งผู้ดูแลผู้รับการสงเคราะห์ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง จังหวัดสระบุรี 1 อัตรา

44. ตำแหน่งผู้ดูแลผู้รับการสงเคราะห์ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสกลนคร 1 อัตรา

45. ตำแหน่งผู้ดูแลผู้รับการสงเคราะห์ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสระแก้ว 1 อัตรา

ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคม อัตราค่าตอบแทน : 18,000 บาท
– ได้รับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา

ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ กลุ่มงาน อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท
– ได้รับปริญญาตรี ทางสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ หรือ
– ได้รับปริญญาตรีสาขาวิชาอื่น และได้รับวุฒิบัตรผ่านการฝึกอบรมตามมาตรฐาน ที่สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์กำหนด ซึ่งมีใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี อัตราค่าตอบแทน : 13,800 บาท
– ได้รับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการบัญชี หรือการเงินและการธนาคาร

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ อัตราค่าตอบแทน : 13,800 บาท
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล อัตราค่าตอบแทน : 11,280 บาท
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา

ตำแหน่ง พนักงานบริการ อัตราค่าตอบแทน 10,430 บาท
– ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย

ตำแหน่ง : ผู้ดูแลผู้รับการสงเคราะห์ อัตราค่าตอบแทน 10,430 บาท
– ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย

ผู้ประสงค์จะสมัคร สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1-7 กรกฎาคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการตามขั้นตอน ที่เว็บไซต์ http://dsdw.thaijobjob.com

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ