สำนักงาน ก.ค.ศ รับสมัครนักวิชาการเงินและบัญชี วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-23มิ.ย.65

 

สำนักงาน ก.ค.ศ. รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา อัตราเดือนละ 18,000 บาท ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

ให้ผู้สมัครดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์สำนักงาน ก.ค.ศ. http://www.otepc.go.th และกรอกข้อความในใบสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วน พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป สำเนาคุณวุฒิการศึกษา โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับ อนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือวันที่ 23 มิถุนายน 2565 และสำเนาบัตรประชาชน ที่ยังไม่หมดอายุ ส่งทางไปรษณีย์ไทย ด่วนพิเศษ (EMS) เท่านั้น ไปยังกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงาน เลขาธิการ สำนักงาน ก.ค.ศ. กระทรวงศึกษาธิการ อาคารรัชมังคลาภิเษก ชั้น 5 ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 23 มิถุนายน 2565 โดยถือวันที่ที่ทำการไปรษณีย์ต้นทาง ประทับตรารับจดหมายของผู้สมัครเป็นวันสมัคร ทั้งนี้ เอกสารการสมัครที่ส่งภายหลังวันปิดรับสมัครจะไม่ได้รับ การพิจารณา สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 0 2280 2837 หรือ 08 9663 1935

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ