มหิดลวิทยานุสรณ์ รับสมัครครู-จนท. วุฒิ ปวช.-ป.เอก บัดนี้-22ก.ค.65

 

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่-ลูกจ้างสัญญารายปีของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ประเภทเจ้าหน้าที่

ตำแหน่งที่ 1 เจ้าหน้าที่สายวิชาการ ครูสอนวิชาสังคมศึกษา 1 อัตรา
– ป.โท/เอก สาขาวิชาทางด้านภูมิศาสตร์ สาขาวิชาทางด้านสังคมศึกษาหรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
– หากมีความรู้และประสบการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม หรือด้านสังคมศาสตร์ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
– มีผลการสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ TOEFL ITP ไม่ต่ำกว่า 600 คะแนน หรือผลคะแนน TOEFL IBT ไม่ต่ำกว่า 61 คะแนน หรือผลคะแนน IELTS ไม่ต่ำกว่าระดับ 5 หรือผลคะแนน CU-TEP ไม่ต่ำกว่า 60 คะแนน หรือเทียบเท่า
– หากมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ตำแหน่งที่ 2 เจ้าหน้าที่สายวิชาการ ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ 2 อัตรา
– เป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย
– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเอก สาขาภาษาอังกฤษหรือการสอนภาษาอังกฤษหรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
– มีผลการทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ TOEFL ITP ไม่ต่ำกว่า 600 คะแนน หรือผลคะแนน TOEFL IBT ไม่ต่ำกว่า 100 คะแนน หรือผลคะแนน IELTS ไม่ต่ำกว่าระดับ 7 หรือผลคะแนน CU-TEP ไม่ต่ำกว่า 90 คะแนน หรือเทียบเท่า
– หากมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ตำแหน่งที่ 3 เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน เจ้าหน้าที่งานพยาบาล 1 อัตรา
– สำเร็จการศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
– มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้น 1
– สามารถปฏิบัติงานได้ทั้งเวรกลางวันและเวรกลางคืน
– อัธยาศัยดี เข้าใจพัฒนาการเด็กวัยรุ่น และมีใจรักบริการ
– มีประสบการณ์ทำงานในสถานพยาบาลอย่างน้อย 2 ปี และหากมีประสบการณ์การทำงานในสถานศึกษาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ตำแหน่งที่

ตำแหน่งที่ 4 เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน เจ้าหน้าที่ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ 2 อัตรา
– สามารถออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ที่รองรับการใช้งานบนหน้าจอทุกขนาดและปรับให้เหมาะสมกับหน้าจอโดยอัตโนมัติ (web responsive design)
– มีทักษะในการพัฒนาเว็บไซต์ด้วย PHP, Ajax, CSS, HTML, JavaScript หรือภาษาอื่น ๆ
– สามารถใช้งาน script language เช่น JavaScript, Ajax, JS frameworks(Lib), jQuery
– สามารถใช้งาน SQL statement กับฐานข้อมูล Oracle, MongoDB, MySQL, MSSQL และ NoSQL
– สามารถวิเคราะห์ออกแบบระบบงานและพัฒนาระบบได้
– สามารถพัฒนาเว็บไซต์ได้โดยเรียกใช้ข้อมูลจาก back-end API ในรูปแบบ JSON , XML
– หากมีประสบการณ์ในการใช้ package manager, GIT, docker และการพัฒนางานร่วมกับการใช้ API testing platform จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ทุกตำแหน่งประเภทเจ้าหน้าที่
– มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรี 2.50 ขึ้นไป หรือระดับปริญญาโท/เอก 3.25 ขึ้นไป
– สามารถใช้ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน และเขียน ได้ดี
– สามารถปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่โรงเรียนมอบหมายได้

ประเภทลูกจ้างสัญญารายปี

ตำแหน่งที่ 1 ปฏิบัติงานด้านงานไฟฟ้า 1 อัตรา
– มีทักษะและความรู้ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน ได้แก่ งานไฟฟ้า งานที่เกี่ยวกับการซ่อมบำรุงดูแลรักษาระบบสาธารณูปโภค เป็นต้น
– หากมีประสบการณ์ด้านงานไฟฟ้า จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ตำแหน่งที่

ตำแหน่งที่ 2 ปฏิบัติงานด้านงานก่อสร้าง 1 อัตรา
– มีทักษะและความรู้ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน ได้แก่ งานก่อสร้าง งานที่เกี่ยวกับการซ่อมบำรุง ดูแลรักษาระบบสาธารณูปโภค เป็นต้น
– หากมีประสบการณ์ด้านงานก่อสร้าง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ทุกตำแหน่งประเภทลูกจ้างสัญญารายปี
– ต้องสำเร็จวุฒิ ปวช./ปวส. หรือเทียบเท่า
– อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี และไม่เกิน 50 ปีบริบูรณ์
– เป็นผู้มีความประพฤติดี รักงานบริการ สุขภาพร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง มีบุคลิกภาพ เหมาะสมกับตำแหน่งที่รับผิดชอบ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานหรือโรคที่สังคมรังเกียจ
– หากสามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ตามกฎหมาย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ผู้สมัครสามารถ download ใบสมัครได้จาก www.mvit.ac.th และยื่นใบสมัครได้ 2 ช่องทาง คือ (1) ทางไปรษณีย์ด่วนที่สุด (ems) ถึงงานบุคคลโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เลขที่ 364 หมู่ 5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 (นับวันประทับตราไปรษณีย์เป็นวันสุดท้าย) หรือ (2) ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [email protected] พร้อมแนบหลักฐานการโอนเงินค่าสมัคร (ธนาคารกรุงไทย หมายเลขบัญชี 459-0-47124-8) จำนวน 150 บาท ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ [email protected]

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ