ราชกิจจาฯ เผยแพร่ระเบียบให้ ป.ป.ช.-พนง.ไต่สวน พกพาวุธปืน

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ระเบียบให้ คณะกรรมการป.ป.ช.-พนง.ไต่สวน พกพาวุธปืน

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่า ด้วยการมี การใช้ และการพกพาอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และอุปกรณ์เกี่ยวข้อง

พ.ศ. 2565 มีรายละเอียด อาทิ โดยที่เป็นการสมควรให้มีระเบียบว่าด้วยการมี การใช้ และการพกพาอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และอุปกรณ์เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กฎหมายว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์แห่งกฎหมาย และการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงเพื่อใช้คุ้มครองความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน และมาตรการควบคุม การมี การใช้ และการพกพาอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และอุปกรณ์เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ข้อ 9 ในการมี การใช้ และการพกพา ให้ผู้อนุญาตพิจารณาอนุญาตให้ผู้รับอนุญาตมี ใช้ พกพาอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน อุปกรณ์เกี่ยวข้องและมีติดตัวได้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(1) ให้อนุญาตเฉพาะบุคคล ดังนี้
(ก) บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการไต่สวน
(ข) หัวหน้าพนักงานไต่สวน พนักงานไต่สวน และพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
(2) ให้อนุญาตเฉพาะอาวุธปืนของผู้รับอนุญาตที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืน
เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน ที่เป็นอาวุธปืนของผู้รับอนุญาตเท่านั้น
ให้ประธานกรรมการ ป.ป.ช. และกรรมการ ป.ป.ช. เป็นผู้มีสิทธิที่จะมี ใช้ พกพาอาวุธปืน
เครื่องกระสุนปืน อุปกรณ์เกี่ยวข้องและมีติดตัว ทั้งของสำนักงานและของส่วนตัวตามระเบียบนี้ โดยให้
ผู้อนุญาตออกหนังสืออนุญาตให้แก่ผู้ดำรงตาแหน่งดังกล่าวตามวาระการดำรงตาแหน่ง

คลิกอ่านประกาศฉบับเต็มที่นี่

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ