ศาลสั่งภรรยา-ทายาท “สมัคร สุนทรเวช” ชดใช้587ล้าน คดีรถดับเพลิงกทม.

วันนี้ (16 มิ.ย.65) ศาลปกครองสูงสุดพิพากษายืนให้ คุณหญิงสุรัตน์ สุนทรเวช ภรรยานายสมัคร สุนทรเวช อดีตผู้ว่าฯ กทม. , นางกาญจนากร ไชยลาภ และนางกานดาภา มุ่งถิ่น ทายาทมรดกขอนายสมัคร ร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายจำนวน 587,580,000 บาท กรณีนายสมัครทุจริตจัดซื้อรถและเรือดับเพลิงของ กทม.

กรณีที่นายสมัคร กระทำความผิดเกี่ยวกับการจัดซื้อรถเรือดับเพลิง หลัง ป.ป.ช.ชี้มูลความผิดว่า ร่วมกันกับ บริษัท สไตเออร์ เดมเลอร์ พุค สเปเชียล ฟาห์รซอยก์ จํากัด ของประเทศออสเตรีย กำหนดราคาซื้อขายให้สูงเกินจริง

โดยศาลปกครองสูงสุดให้เหตุลผลว่า เมื่อนายสมัคร สุนทรเวช เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของกรุงเทพมหานคร และเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อฯ จึงควรต้องรับผิดต่อกรุงเทพมหานครในอัตราร้อยละ 30 ของมูลค่าความเสียหายจากเงินจำนวน 1,958,6000,000บาท คิดเป็นเงินที่ต้องรับผิด 587,580,000 บาท และเมื่อความรับผิดอันเกิดจากการกระทำละเมิดของนายสมัครต่อผู้ฟ้องคดีเป็นความรับผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินเป็นเงิน มิใช่ความรับผิดซึ่งตามกฎหมายหรือว่าโดยสภาพแล้วเป็นการเฉพาะตัวของนายสมัครผู้ตายโดยแท้

ดังนั้น ทายาทโดยธรรมของนายสมัครทั้งสามคนจึงต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่กรุงเทพมหานคร โดยไม่เกินกว่าทรัพย์มรดกที่ตกทอดได้แก่ตน ตามมาตรา 1600 และมาตรา 1601 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

จึงพิพากษาให้ทายาทโดยธรรมของนายสมัครทั้งสามคนรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน จำนวน 587,580,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับตั้งแต่วันที่ 23 พ.ย.2553 ถึงวันที่ 10 เม.ย.2546 และดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี หรืออัตราดอกเบี้ยใหม่ที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา บวกด้วยอัตราเพิ่มร้อยละ 2 ต่อปี นับตั้งแต่วันที่ 11 เม.ย.2564 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ โดยให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่คดีถึงที่สุด

อย่างไรก็ตามหากคดีที่กรุงเทพมหานครฟ้องบริษัทสไตเออร์ฯ ต่อศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศขอให้เพิกถอนสัญญาซื้อขาย เรียกทรัพย์คืน โดยศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้คู่กรณีกลับคืนสู่ฐานะเดิม หรือคณะอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศของ ICC มีคำวินิจฉัยชี้ขาดให้คู่กรณีตกลงกันด้วยดีทำให้ค่าความเสียหายลดลงเพียงใด

ก็ให้ทายาทโดยธรรมของนายสมัครรับผิดตามอัตราส่วนตามที่ศาลกำหนด แต่ต้องรับผิดไม่เกินทรัพย์มรดกตกทอด และให้คืนค่าธรรมเนียมศาลบางส่วนตามส่วนของการชนะคดีในชั้นศาลปกครองกลางและในชั้นศาลปกครองสูงสุดแก่กรุงเทพมหานครด้วย

ข่าวจาก เนชั่นทีวี

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ