กรมอนามัย รับสมัครนักพัฒนาตำรับอาหาร วุฒิ ป.ตรี ทักษะภาษาอังกฤษดี บัดนี้-24มิ.ย.65

 

กรมอนามัย รับสมัครงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักพัฒนาตำรับอาหาร 1 ตำแหน่ง โครงการเตรียมความพร้อมประชากรไทยด้านอาหารและโภชนาการเพื่อเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ ปี 2565

1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางคหกรรมศาสตร์ทางอาหารและโภชนาการ ทางโภชนวิทยา ทางเทคโนโลยีการอาหาร ทางการกำหนดอาหาร ทางวิทยาศาสตร์การอาหารทางโภชนาการและการจัดการความปลอดภัยอาหาร หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. สามารถทำอาหาร และออกแบบตกแต่งอาหารได้
3. อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี และไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์
4. มีทักษะในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน อยู่ในระดับดี
5. มีความชำนาญในการใช้โปรแกรมพื้นฐานคอมพิวเตอร์ได้ดี
6. สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และปฏิบัติงานภายใต้ความกดดันและความเร่งด่วนได้ดี
7. มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีทักษะในการสื่อสารกับผู้อื่นได้ดี

อัตราค่าจ้าง : เดือนละ 15,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กลุ่มส่งเสริมโภชนาการวัยทำงานและผู้สูงอายุ ครัวอนามัย

สมัครด้วยตนเองที่ : กลุ่มส่งเสริมโภชนาการวัยทำงานและผู้สูงอายุ สำนักโภชนาการ กรมอนามัย อาคาร 4 ชั้น 5
ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 24 มิถุนายน 2565 ในเวลาราชการ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : คุณสุทธาศินี และคุณสุพรรณี โทรศัพท์ 0 2590 4337, 0 2590 4329

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ