มทร.สุวรรณภูมิ รับสมัครอาจารย์46อัตรา วุฒิ ป.โท/ป.เอก 15-21มิ.ย.65

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 46 อัตรา คุณวุฒิ ป.โท/ป.เอก

1. สาขาวิชาเทคนิคศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คุณวุฒิปริญญาเอก 2 อัตรา
2. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คุณวุฒิปริญญาโท–เอก 2 อัตรา
3. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คุณวุฒิปริญญาโท–เอก 3 อัตรา
4. สาขาวิชาพืชศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร คุณวุฒิปริญญาเอก 1 อัตรา
5. สาขาวิชาพืชศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร คุณวุฒิปริญญาเอก 1 อัตรา
6. สาขาวิชาพืชศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร คุณวุฒิปริญญาเอก 1 อัตรา
7. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร คุณวุฒิปริญญาเอก 1 อัตรา
8. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร คุณวุฒิปริญญาเอก 1 อัตรา
9. สาขาวิชาการจัดการ การจัดการโลจิสติกส์) คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ คุณวุฒิปริญญาโท–เอก 2 อัตรา
10. สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ คุณวุฒิปริญญาโท–เอก 2 อัตรา
11. สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ คุณวุฒิปริญญาโท–เอก 2 อัตรา
12. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คุณวุฒิปริญญาโท –เอก 1 อัตรา
13. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คุณวุฒิปริญญาโท–เอก 3 อัตรา
14. สาขาวิชาพลศึกษาและนันทนาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คุณวุฒิปริญญาโท-เอก 1 อัตรา
15. สาขาวิชาพลศึกษาและนันทนาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คุณวุฒิปริญญาโท–เอก 1 อัตรา
16. สาขาวิชาพลศึกษาและนันทนาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คุณวุฒิปริญญาโท–เอก 2 อัตรา
17. สาขาวิชาพลศึกษาและนันทนาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คุณวุฒิปริญญาโท–เอก 1 อัตรา
18. สาขาวิชาพลศึกษาและนันทนาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คุณวุฒิปริญญาโท–เอก 3 อัตรา
19. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ คุณวุฒิปริญญาโท–เอก 1 อัตรา
20. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ คุณวุฒิปริญญาเอก 3 อัตรา
21. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์) คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ คุณวุฒิปริญญาเอก 5 อัตรา
22. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ คุณวุฒิปริญญาเอก 1 อัตรา
23. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ คุณวุฒิปริญญาเอก 2 อัตรา
24. สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม การท่องเที่ยว) คณะศิลปศาสตร์ คุณวุฒิปริญญาโท–เอก 1 อัตรา
25. สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม (การโรงแรม) คณะศิลปศาสตร์ คุณวุฒิปริญญาโท–เอก 1 อัตรา
26. สาขาวิชาภาษา (ภาษาอังกฤษ) คณะศิลปศาสตร์ คุณวุฒิปริญญาโท–เอก 1 อัตรา
27. สาขาวิชาภาษา (ภาษาไทย) : คณะศิลปศาสตร์ คุณวุฒิปริญญาโท–เอก 1 อัตรา

รับสมัคร 15-21 มิ.ย.65 ในวันและเวลาราชการ ณ ห้อง 320301 ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา โดยผู้สมัครจะต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง (กรุณาแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย)

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ