ราชกิจจาฯ ประกาศ “ชัชชาติ” แบ่งงาน 4 รองผู้ว่าฯ กทม.

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคําสั่งกรุงเทพมหานคร มอบหมาย มอบอำนาจรองผู้ว่าฯ กทม. สั่งและปฏิบัติราชการแทน

วันที่ 10 มิถุนายน 2565 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คําสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 1269/2565 เรื่อง มอบหมายและมอบอํานาจให้รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สั่งและปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงนามโดยนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

เพื่อให้การปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ มีประสิทธิภาพ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 55 และมาตรา 81 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร ราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จึงมีคําสั่งต่อไปนี้

 • มอบหมาย และมอบอํานาจในการสัง การอนุญาต การอนุมัติหรือการปฏิบัติราชการ ที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจะพึงปฏิบัติ หรือดําเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ หรือคําสั่งใด หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ถ้ากฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ หรือคําสั่งนั้น หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้น มิได้บัญญัติเรื่องการมอบอํานาจไว้เป็น อย่างอื่น ให้รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีอํานาจหน้าที่ในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการแทน ดังนี้

นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มีอํานาจในการสั่ง หรือการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับราชการของหน่วยงานหรือส่วนราชการ ดังนี้

 1. สํานักงบประมาณกรุงเทพมหานคร
 2. สํานักการคลัง
 3. สํานักเทศกิจ
 4. สํานักสิ่งแวดล้อม
 5. สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร
 6. สํานักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
 7. สํานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร
 8. สํานักงานเขตในส่วนที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายการคลัง ฝ่ายรายได้ ฝ่ายเทศกิจ ฝ่ายปกครอง ฝ่ายทะเบียน และฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

รองศาสตราจารย์วิศณุ ทรัพย์สมพล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มีอํานาจ ในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับราชการของหน่วยงานหรือส่วนราชการ ดังนี้

 1. สํานักการโยธาสํานักการระบายน้ำ
 2. สํานักการจราจรและขนส่ง
 3. สํานักการวางผังและพัฒนาเมือง
 4. บริษัท กรุงเทพธนาคม จํากัด
 5. สํานักงานเขตในส่วนที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายโยธา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มีอํานาจ ในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับราชการของหน่วยงานหรือส่วนราชการ ดังนี้

 • สํานักการแพทย์
 • สํานักอนามัย
 • สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล
 • สํานักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 • สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
 • มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 • สํานักงานเขตในส่วนที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มีอํานาจในการสั่ง หรือการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับราชการของหน่วยงานหรือส่วนราชการ ดังนี้

 • สํานักการศึกษา
 • สํานักพัฒนาสังคม
 • สํานักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว
 • การพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร
 • สํานักงานเขตในส่วนที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายการศึกษาและโรงเรียนในสังกัด กรุงเทพมหานคร และฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

2. ในกรณีที่รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในลําดับใดไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในลําดับถัดไป ตามที่กําหนดไว้ในข้อ 1 มีอํานาจในการสั่งและการปฏิบัติราชการแทน

ส่วนกรณีรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในลําดับที่ 1.4 ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในลําดับที่ 1.1 มีอํานาจในการสั่งและการปฏิบัติราชการแทน ยกเว้นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจะมีคําสั่งเป็นอย่างอื่น

3. การสั่ง และการปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับราชการ ของหน่วยงาน หรือส่วนราชการที่ได้รับมอบหมายในข้อ 1 ให้รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเสนอ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นผู้พิจารณาสั่งการในกรณีดังต่อไปนี้ เว้นแต่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จะมีคําสั่งเป็นอย่างอื่น

3.1 งานที่รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นเรื่องงานนโยบาย หรืองานที่เป็นเรื่องสําคัญและอาจมีผลกระทบต่อความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่กรุงเทพมหานคร หรือ แก่ราชการโดยส่วนรวม หรือแก่การรักษาความสงบเรียบร้อย หรือสวัสดิภาพของประชาชนโดยรวม

3.2 การบรรจุ การแต่งตั้ง การโอน การดําเนินการทางวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ

3.3 การเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการ

3.4 เรื่องเสนอสภากรุงเทพมหานคร รัฐสภา รัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี

4. ในกรณีที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้รองผู้ว่าราชการ กรุงเทพมหานคร เป็นผู้รักษาราชการแทน ดังนี้ คือ

 • ลําดับที่ 1 นายจักกพันธุ์ ผิวงาม
 • ลําดับที่ 2 รองศาสตราจารย์วิศณุ ทรัพย์สมพล
 • ลําดับที่ 3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวิดา กมลเวชช
 • ลําดับที่ 4 นายศานนท์ หวังสร้างบุญ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2565

 

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ