สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล รับสมัครนักดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่ 150อัตรา ป.ตรีทุกสาขา

 

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สศค.) ได้กำหนดจัดโครงการนักดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่ รุ่นที่ 2 (The Smart City Ambassadors 2 (SCA#2) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับความรู้และสร้างทักษะ ด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ด้วยการประยุกต์ใช้ดิจิทัลเทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อการบริหารจัดการเมือง อย่างยั่งยืน ให้แก่บุคลากร นิสิตและนักศึกษาจบใหม่ หรือผู้ต้องการร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ประเทศไทย โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้ร่วมกิจกรรมยกระดับและพัฒนาทักษะด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ รวมถึงปฏิบัติงานในฐานะนักดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่ หรือ Smart City Ambassadors ในหน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชน ที่ร่วมโครงการ รวมระยะเวลาโครงการ 12 เดือน เพื่อให้การดำเนินการรับสมัครบุคคลและ หน่วยงานเข้าร่วมโครงการนักดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่ รุ่นที่ 2 (The Smart City Ambassadors 2 (SCA#2) รวมทั้งสิ้น 150 อัตรา 150 หน่วยงาน

การเปิดรับสมัคร มี 2 ส่วน คือ
(1) รับสมัครนักดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่ (Smart City Ambassador)
(2) รับสมัครเมืองที่ต้องการพัฒนาเป็นเมืองอัจฉริยะ (หน่วยงานเจ้าของพื้นที่ที่ต้องการพัฒนา เป็นเมืองอัจฉริยะ)

คุณสมบัติของผู้สมัคร
– มีสัญชาติไทย ไม่จำกัดเพศ อายุระหว่าง 22 – 30 ปีบริบูรณ์ (ในวันที่สมัคร)
– จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปทุกสาขา ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทำงาน
– ต้องเป็นผู้ว่างงาน หรือไม่มีสัญญาผูกพันกับหน่วยงานอื่นใดตลอดระยะเวลาเข้าร่วม โครงการ
– มีพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น ได้รับ ใบประกาศ วุฒิบัตร หรือ ประกาศนียบัตร หลักสูตรระยะสั้นหรือระยะยาวเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
– มีความสนใจงานด้านการพัฒนาเมือง และการประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี ดิจิทัลในการพัฒนาเมือง
– บุคลิกภาพดี และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี กล้าแสดงออก และยอมรับฟังความคิดเห็น ของผู้อื่น
– ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ สามารถเข้าร่วมโครงการได้ตามกำหนด ตามระยะเวลาโครงการฯ โดยต้องเข้าร่วมอบรมตามหลักสูตรที่จัดขึ้นครบถ้วนตามที่กำหนด และจะ สามารถไปปฏิบัติหน้าที่ในฐานะนักดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่ หรือ Smart City Ambassadors รุ่นที่ 2 ในหน่วยงานที่ได้ระบุไว้ตั้งแต่วันประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นนักดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่ (Smart City Ambassador)
– ได้รับการรับรองจากเมือง (จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)
– เป็นผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร The Fundamentals of Smart City ของ สศค. (สามารถเรียนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายได้ที่เว็บไซต์ https://bit.ly/depa-csco หรือ Scan QR code ตาม เอกสารแนบท้ายประกาศ)

อัตรารายเดือน 17,000 บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ระยะเวลาโครงการ 12 เดือน

รับสมัครตั้งแต่ 11 มิถุนายน 2565 กรอกข้อมูลสมัครออนไลน์ตาม link นี้ https://forms.gle/GtpmcKDCWsVsp3Zp9 หรือ แสกน QR code ในประกาศ) สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ทาง โทรศัพท์ 08-9711-7057 (ทมะ), 09 0978 2142 (ศิริพร) หรือ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [email protected]

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ