สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ รับสมัครนักวิเคราะห์นโยบาย ป.ตรี บัดนี้-15มิ.ย.65

 

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ รับสมัครลูกจ้างโครงการรายเดือน สัญญาจ้างปีต่อปี ภารกิจการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ด้านการเตรียมรับสังคมสูงวัย (สว.) กองบริหารทุนวิจัยและนวัตกรรม 2 (กบท.2) สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 2 อัตรา

1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ (ทุกสาขา)
2. สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปเหตุผล ประเด็นสำคัญ การวางแผนในลักษณะที่แสดงความเข้าใจในนโยบายแผน หรือประเด็นของเรื่องที่เกี่ยวข้องด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม การค้า นโยบายรัฐบาล และ การแพทย์และสาธารณสุข มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รวมทั้ง
การอ่านและวิเคราะห์ประเมินผลเบื้องต้นของข้อเสนอการวิจัย
3. มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office สามารถจัดทำ Powerpoint รูปแบบ Infographic เพื่อใช้ในการนำเสนอข้อมูลได้ และสามารถจัดประชุมผ่านระบบออนไลน์ เช่น Zoom Webex Google meet เป็นต้น หรือมีความรู้ด้านเทคโนโลยีอื่นๆ รวมทั้ง สามารถสืบค้น
ข้อมูลจาก Internet ได้เป็นอย่างดี
4. สามารถจดบันทึกรายงานการประชุม สรุปประเด็นในการประชุมได้
5. มีทักษะในการเจรจาประสานงานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
6. มีความเชี่ยวชาญหรือประสบการณ์ในด้านการเขียนข่าว จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
7. มีความรู้ และทักษะในการอ่านและเขียน ภาษาอังกฤษได้
8. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ วันเสาร์ – อาทิตย์ และปฏิบัติงานต่างจังหวัดเป็นครั้งคราวได้

สมัครด้วยตนเองได้ที่ ภารกิจการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ด้านการเตรียมรับสังคมสูงวัย (สว.) กองบริหารทุนวิจัยและนวัตกรรม 2 (กบท.2) สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เลขที่ 196 ถนนพหลโยธิน อาคาร วช. 3 ชั้น 1 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2561-2445 / 0-2579-1370-9 ต่อ 409 / 410 ประกาศรับสมัครงานตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ