มทร.ล้านนา รับสมัครอาจารย์คณะต่างๆ วุฒิ ป.โทขึ้นไป 34อัตรา 6-16มิ.ย.65

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตำแหน่ง อาจารย์ คุณวุฒิไม่ต่ำกว่า ป.โท

1. หลักสูตรการท่องเที่ยวและการบริการ 1 อัตรา (เชียงใหม่)
2. หลักสูตรระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 1 อัตรา (เชียงใหม่)
3. วิชาเอกธุรกิจการค้าและการบริการ 1 อัตรา (เชียงใหม่)
4. หลักสูตรการท่องเที่ยวและการบริการ 1 อัตรา (ตาก)
5. หลักสูตรการท่องเที่ยวและการบริการ 1 อัตรา (ลำปาง)
6. วิชาเอกการจัดการ โลจิสติกส์และซัพพลายเชน 1 อัตรา (เชียงราย)
7. หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 1 อัตรา (น่าน)
8. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ 1 อัตรา (เชียงราย)
9. หลักสูตรการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 1 อัตรา (เชียงใหม่)
10. วท.บ.เกษตรศาสตร์ วิชาเอกพืชศาสตร์ 1 อัตรา (ลำปาง)
11. สาขาพืชศาสตร์/หลักสูตร วท.บ.เกษตรศาสตร์ วิชาเอกพืชศาสตร์ 1 อัตรา (ลำปาง)
12. สาขาสัตวศาสตร์และประมง / หลักสูตร วท.บ.เกษตรศาสตร์ วิชาเอกประมง 1 อัตรา (ลำปาง)
13. สาขาสัตวศาสตร์และประมง / หลักสูตร วท.บ.เกษตรศาสตร์ / วิชาเอกสัตวศาสตร์ 1 อัตรา (น่าน)
14. สาขาวิทยาศาสตร์/ศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 1 อัตรา (เชียงใหม่)
15. สาขาพืชศาสตร์/หลักสูตร วท.บ.เกษตรศาสตร์ วิชาเอกพืชศาสตร์ 1 อัตรา (พิษณุโลก)
16. วิศวกรรมไฟฟ้า/วศ.บ.วิศวกรรม อิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุม อัตโนมัติ (วิชาเอกวิศวกรรมระบบ ควบคุมอัตโนมัติ) 1 อัตรา (เชียงใหม่)
17. วิศวกรรมไฟฟ้า/วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า (วิชาเอกวิศวกรรมไฟฟ้า) 1 อัตรา (เชียงใหม่)
18. วิศวกรรมอุตสาหการ/วศ.บ.วิศวกรรม อุตสาหการ (วิชาเอกวิศวกรรมการผลิต และ ค.อ.บวิศวกรรมอุตสาหการ 1 อัตรา (เชียงใหม่)
19. วิศวกรรมและเทคโนโลยี (วศ.บวิศวกรรมไฟฟ้า (วิชาเอกวิศวกรรมไฟฟ้า) 1 อัตรา (ลำปาง)
20. วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม/ วศ.บ.วิศวกรรมโยธา และ ศอ.บวิศวกรรมโยธา 1 อัตรา (เชียงใหม่)
21. ครุศาสตร์อุตสาหกรรม/ ค.อ.บวิศวกรรมอุตสาหการ 1 อัตรา (พิษณุโลก)
22. วิศวกรรมและเทคโนโลยี วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 1 อัตรา (เชียงราย)
23. ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ค.อ.บวิศวกรรมเครื่องกล 1 อัตรา (ตาก)
24. วิศวกรรมเครื่องกล/วศ.บ.เทคโนโลยี วิศวกรรมขนส่งทางราง (ต่อเนื่อง) 1 อัตรา (เชียงใหม่)
25. วิศวกรรมไฟฟ้า/วศ.บ.วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 1 อัตรา (เชียงใหม่)
26. วิศวกรรมและเทคโนโลยี วศ.บวิศวกรรมไฟฟ้า (วิชาเอกวิศวกรรมไฟฟ้า) 1 อัตรา (น่าน)
27. ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ค.อ.บวิศวกรรมโยธา 1 อัตรา (เชียงใหม่)
28. ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า (วิชาเอกวิศวกรรมไฟฟ้า) 1 อัตรา (พิษณุโลก)
29. สาขาสถาปัตยกรรม หลักสูตรสถาปัตยกรรม 2 อัตรา (เชียงใหม่)
30. สาขาเทคโนโลยีศิลป์ หลักสูตรเทคโนโลยีเซรามิกส์ 1 อัตรา (เชียงใหม่)
31. สาขาเทคโนโลยีศิลป์ หลักสูตรสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล 1 อัตรา (เชียงใหม่)
32. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา/กลุ่ม วิชาศึกษาทั่วไป โครงการหลักสูตร ปวช.English Program) 1 อัตรา (เชียงใหม่)
33. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา/กลุ่ม วิชาศึกษาทั่วไป (โครงการหลักสูตร ปวช.English Program) 1 อัตรา (เชียงใหม่)

กรอกใบสมัครผ่านระบบออนไลน์ (ระบบ Google form) 6-16 มิ.ย.675 ดูลิงค์ใน https://personal.rmutl.ac.th/
สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองบริหารงานบุคคล อาคารเรียนรวม ชั้น 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โทรศัพท์ 053-921-444 ต่อ 1218

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ