เทศบาลเมืองบางแก้ว รับสมัครพนักงานจ้าง ไม่จำกัดวุฒิ-ป.เอก บัดนี้-1มิ.ย.65

 

เทศบาลเมืองบางแก้ว รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง 29 ตำแหน่ง 55 อัตรา

สำนักปลัดเทศบาล 9 อัตรา

พนักงานจ้างตามภารกิจ

 • ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ 3 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส.
 • ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส.ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่าน การฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับ การรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง
 • พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ) 1 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ มีความรู้ ความสามารถและทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยจะต้องมีหนังสือ รับรองจากหน่วยงานหรือส่วนราชการ
 • พนักงานดับเพลิง (ทักษะ) 1 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานดับเพลิงไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยมีหนังสือรับรองจาก หน่วยงานหรือส่วนราชการ

พนักงานจ้างทั่วไป

 • คนงานทั่วไป 1 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ
 • พนักงานดับเพลิง 2 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ

กองคลัง  6 อัตรา

พนักงานจ้างตามภารกิจ

 • ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 1 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส.ในสาขาวิชา หรือทางบัญชี พาณิชยการ การตลาด การขาย การธนาคารและธุรกิจการเงิน การจัดการ บริหารธุรกิจ การ จัดการทั่วไป คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตรการเงิน เศรษฐศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง
 • ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส.ทุกสาขาวิชา ที่ ก.จ.,ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่าน การฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับ การรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง
 • ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 2 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส.ในสาขาวิชา หรือทางบัญชี เลขานุการ เทคนิคการตลาด เศรษฐศาสตร์ การธนาคารและธุรกิจการเงิน เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคเขียนแบบ วิศวกรรมเครื่องกล พาณิชยการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ช่างโยธา ก่อสร้าง ช่างเครื่องกล ช่างไฟฟ้า หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง
 • ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี/ป.โท/ป.เอก ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การจัดการการคลัง บริหารธุรกิจ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่น ที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง
 • ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ 1 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส.ในสาขาวิชาหรือ ทางเทคนิควิศวกรรมสำรวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ช่างโยธา หรือสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ สำหรับตำแหน่งนี้ได้

กองช่าง 10 อัตรา

พนักงานจ้างตามภารกิจ

 • ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ 2 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือ ทางเทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคสถาปัตยกรรม เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง เทคนิคเขียนแบบ วิศวกรรมเครื่องกล ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างเขียนแบบ เทคนิคสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม หรือ ในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติ เฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
 • ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ 3 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส.ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมสำรวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ช่างโยธา หรือสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ สำหรับตำแหน่งนี้ได้
 • ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 3 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส.ทางช่างไฟฟ้า ช่างอิเลคโทรนิคส์ เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติ เฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
 • ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล 1 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส.ในสาขาวิชาหรือทางเครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ เขียนแบบเครื่องกล ช่างเครื่องยนต์ ช่างยนต์ ช่างกล ช่างกลโรงงาน ช่างกลโลหะ โลหะอุตสาหกรรม เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง โลหะการ หรือสาขาวิชา หรือทางอื่น ที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติ เฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

พนักงานจ้างทั่วไป

 • คนงานทั่วไป 1 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 4 อัตรา

พนักงานจ้างตามภารกิจ

 • ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา ป.ตรี ในสาขาวิชาหรือทาง สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขชุมชน การพยาบาล สุขศึกษา วิทยาศาสตร์การแพทย์ด้านสาธารณสุขศาสตร์ และอนามัยวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์เน้นวิทยาศาสตร์สุขาภิบาล วิทยาศาสตร์สาธารณสุข วิทยาศาสตร์อนามัยและสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เวชศาสตร์การกีฬา วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์เน้นทางหรือสาขาวิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรม สิ่งแวดล้อม พยาบาล ชีววิทยา จุลชีววิทยา กีฏวิทยา เทคนิคการแพทย์ วิทยาศาสตร์การกีฬา แพทย์ศาสตร์ ทันตแพทย์ศาสตร์ เภสัชศาสตร์ จิตวิทยา หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กำหนดว่าใช้ เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
 • ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 1 อัตรา ป.ตรี ในสาขาวิชาหรือ ทางการแพทย์แผนไทยประยุกต์ การแพทย์แผนไทย หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ

พนักงานจ้างทั่วไป

 • คนงานประจำรถขยะ 2 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ

กองการศึกษา  14 อัตรา

พนักงานจ้างตามภารกิจ

 • ผู้ช่วยครู (เอกภาษาอังกฤษ) 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี
 • ผู้ช่วยครู (เอกวิทยาศาสตร์)  1 อัตรา ป.ตรี
 • ผู้ช่วยครู (เอกภาษาไทย) 1 อัตรา ป.ตรี
 • ผู้ช่วยครู (เอกสังคม) 2 อัตรา ป.ตรี
 • ผู้ช่วยครู (เอกประถมศึกษา) 2 อัตรา ป.ตรี
 • ผู้ช่วยครู (เอกปฐมวัย) 2 อัตรา ป.ตรี
 • ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 2 อัตรา วุฒิ ปวช.ทุกสาขา มีประสบการณ์ 5 ปี และทักษะ ของบุคคลดังกล่าวจะต้องสามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงความมีทักษะของงานนั้น ๆ โดยมีหนังสือรับรองการทำงาน จากนายจ้างหรือหน่วยงานซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติ
 • บุคลากรสนับสนุนการสอน 1 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส.ในสาขาวิชาหรือทาง บัญชี พาณิชยการ เลขานุการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจ และการจัดการทั่วไป วุฒิ ปวช.ต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต, วุฒิ ปวท.ต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต, วุฒิ ปวส.ต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต) หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
 • ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา ที่ ก.จ.,ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่าน การฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับ การรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง

พนักงานจ้างทั่วไป

 • ภารโรง 1 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา มีความรู้ทางช่างไม้ ช่างปูน สามารถ ซ่อมแซมดูแลวัสดุครุภัณฑ์ได้

กองสวัสดิการสังคม 1 อัตรา

พนักงานจ้างตามภารกิจ

 • ผู้ช่วยนักสังคมสงเคราะห์ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี/ป.โท/ป.เอก หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางสังคม สงเคราะห์ศาสตร์ สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ สังคมวิทยา รัฐศาสตร์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา จิตวิทยา หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง

กองการเจ้าหน้าที่ 11 อัตรา

พนักงานจ้างตามภารกิจ

 • ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล 5 อัตรา ป.ตรี/ป.โท/ป.เอก หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง ปกครอง การบริหาร รัฐประศาสนศาสตร์ กฎหมาย บริหารธุรกิจ บริหารรัฐกิจ รัฐศาสตร์ การบริหารทรัพยากร บุคคล หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง
 • ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 4 อัตรา ป.ตรี/ป.โท/ป.เอกทุกสาขา ที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง
 • ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา 1 อัตรา ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางศึกษา ศึกษาศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรองให้บรรจุหรือแต่งตั้งเป็นพนักงาน ครูหรือข้าราชการครูได้

พนักงานจ้างทั่วไป

 • คนงานทั่วไป 1 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

สมัครได้ที่สำนักงานเทศบาลเมืองบางแก้ว ชั้น 1 ถนนบัวนครินทร์ ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยให้ผู้สมัครยื่นใบสมัครและเอกสาร หลักฐานด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับสมัคร บัดนี้–1มิ.ย.65 ในวันและเวลา ราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. และเวลา 13.00 – 16.30 น. (โปรดแต่งกายชุดสุภาพ)

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ