ม.การกีฬาแห่งชาติ ชุมพร รับสมัครเจ้าหน้าที่ วุฒิ ปวส. บัดนี้-16พ.ค.65

 

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชุมพร รับสมัครพนักงานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน 3 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 16 พฤษภาคม 2565

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชุมพร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน

1. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการคณะศิลปศาสตร์ 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชุมพร
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่ เกี่ยวข้อง
2. มีทักษะและความชำนาญในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่าง ๆ Microsoft Office : MS Word, Ms-Excel, Ms-Power Point และ Internet ได้
3. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง
4. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานในลักษณะการประสานงานและการทำงานเป็นทีม
5. มีวินัยตรงต่อเวลาและมีทัศนคติที่ดีต่องานราชการ
6. สามารถทำงานนอกเวลาได้

2. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชุมพร
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่ เกี่ยวข้อง
2. มีทักษะและความชำนาญในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่าง ๆ Microsoft Office : Ms Word, Ms-Excel, Ms-Power Point และ Internet ได้
3. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง
4. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานในลักษณะการประสานงานและการทำงานเป็นทีม
5. มีวินัยตรงต่อเวลาและมีทัศนคติที่ดีต่องานราชการ
6. สามารถทำงานนอกเวลาได้

3. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานวิจัยและนวัตกรรม 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชุมพร
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่ เกี่ยวข้อง
2. มีทักษะและความชำนาญในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่าง ๆ Microsoft Office : MS Word, Ms-Excel, Ms-Power Point และ Internet ได้
3. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง
4. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานในลักษณะการประสานงานและการทำงานเป็นทีม
5. มีวินัยตรงต่อเวลาและมีทัศนคติที่ดีต่องานราชการ
6. สามารถทำงานนอกเวลาได้

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.tnsucpn.ac.th หัวข้อ “ข่าวประชาสัมพันธ์ และกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน สมบูรณ์ ลงลายมือชื่อด้วย ตนเอง และสแกนเอกสาร (สี) แนบไฟล์ ส่งมายัง e-mail : [email protected] ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 2565 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานบุคคล กลุ่มบริหาร หมายเลขโทรศัพท์ 0 7764 2930 มือถือ 09 5036 9562 ในวันและเวลาราชการ

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ