เทศบาลตำบลบางเมือง รับสมัครพนักงานจ้าง ไม่จำกัดวุฒิ-ป.เอก 31อัตรา

 

เทศบาลตำบลบางเมือง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 31 อัตรา

 • พนักงานจ้างตามภารกิจ
 • (1) ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 2 อัตรา วุฒิไม่ต่ำกว่า ป.ตรี (อ่านรายละเอียดสาขาวิชาในเอกสารประกาศ)
 • (2) ผู้ช่วยนักวิชาการสวนสาธารณะ 1 อัตรา วุฒิไม่ต่ำกว่า ป.ตรี (อ่านรายละเอียดสาขาวิชาในเอกสารประกาศ)
 • (3) ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล 2 อัตรา วุฒิไม่ต่ำกว่า ป.ตรี (อ่านรายละเอียดสาขาวิชาในเอกสารประกาศ)
 • (4) ผู้ช่วยนักโภชนาการ 1 อัตรา วุฒิไม่ต่ำกว่า ป.ตรี (อ่านรายละเอียดสาขาวิชาในเอกสารประกาศ)
 • (5) ผู้ช่วยวิศวกรไฟฟ้า 1 อัตรา วุฒิไม่ต่ำกว่า ป.ตรี (อ่านรายละเอียดสาขาวิชาในเอกสารประกาศ)
 • (6) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส. (อ่านรายละเอียดสาขาวิชาในเอกสารประกาศ)
 • (7) ผู้ช่วยนายช่างโยธา 2 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส. (อ่านรายละเอียดสาขาวิชาในเอกสารประกาศ)
 • (8) ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ 1 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส. (อ่านรายละเอียดสาขาวิชาในเอกสารประกาศ)
 • (9) พนักงานขับรถยนต์ (รถใหญ่) 1 อัตรา มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่ โดยจะต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงาน หรือส่วนราชการ และมีทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี ใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย (จะต้องได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ ประเภท 2 มาแล้ว ไม่น้อยกว่า 5 ปี)
 • (10) พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 2 อัตรา มีความรู้ความชำนาญในการขับเครื่องจักรกลขนาดเบาได้เป็นอย่างดี โดยจะต้องมีหนังสือ รับรองจากนายจ้างหรือหน่วยงานหรือส่วนราชการ ซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติ และชนิด ขนาดของ เครื่องจักรกลขนาดเบาที่ใช้ปฏิบัติงาน และมีทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี มีใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย (ประเภท 2)
 • (11) พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง 2 อัตรา มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและความชำนาญงานในหน้าที่และเคยขับเครื่องจักรกลขนาด กลางมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี และเป็นพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบามาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือมีความรู้ความสามารถเหมาะสมและความชำนาญงานในหน้าที่และเคยขับเครื่องจักรกลมาแล้ว เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี มีหนังสือรับรองจากนายจ้างหรือหน่วยงานหรือส่วนราชการ ซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติ และชนิด ขนาดของเครื่องจักรกลขนาดกลางที่ใช้ปฏิบัติงาน มีใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย (ประเภท 2)
 • (12) พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก 2 อัตรา มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและความชำนาญงานในหน้าที่และเคยขับเครื่องจักรกลขนาด หนักมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี และเป็นพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลางมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือเป็นพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบามาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและความชำนาญงานในหน้าที่และเคยขับเครื่องจักรกลมาแล้ว เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี มีหนังสือรับรองจากนายจ้างหรือหน่วยงานหรือส่วนราชการ ซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติ และชนิด ขนาดของเครื่องจักรกลขนาดหนักที่ใช้ปฏิบัติงาน มีใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย (ประเภท 2)

1.2 พนักงานจ้างทั่วไป

 • (1) นักการ 1 อัตรา วุฒิ ม.3
 • (2) คนงาน 10 อัตรา ไม่กำหนดคุณวุฒิทางการศึกษา
 • (3) คนสวน 2 อัตรา ไม่กำหนดคุณวุฒิทางการศึกษา

ขอรับใบสมัครได้ที่กองการเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลบางเมือง (ชั้น 2) เลขที่ 9 หมู่ 7 ถนนอยู่สุข ตำบลบางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270 ภายในวันที่ 10-20พ.ค.65 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ