องค์การป่าไม้ รับสมัครพนักงาน39อัตรา วุฒิ ปวช./ปวส./ป.ตรี บัดนี้-21มิ.ย.65

 

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ รับสมัครพนักงานสัญญาจ้าง 39 อัตรา

หน่วยงาน ตำแหน่ง และจำนวนอัตราที่รับสมัคร

1.1 สำนักบริหารกลาง

พนักงานสัญญาจ้าง งานการประชุม 1 อัตรา

 • ป.ตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาการจัดการ, สาขาวิชาเลขานุการ และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • ป.ตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

พนักงานสัญญาจ้าง งานสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์ 1 อัตรา

 • ป.ตรี นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์
 • ป.ตรี รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์
 • ป.ตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

1.2 สำนักบัญชีและการเงิน

พนักงานสัญญาจ้าง งานบัญชีภาคเหนือบน 1 อัตรา

 • ป.ตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี
 • ป.ตรี บัญชีบัณฑิต (การบัญชี)

พนักงานสัญญาจ้าง งานบัญชีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 อัตรา

 • ป.ตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี
 • ป.ตรี บัญชีบัณฑิต (การบัญชี)

1.3 สำนักนโยบายแผนและยุทธศาสตร์

พนักงานสัญญาจ้าง งานวิเคราะห์และประเมินผลธุรกิจ 1 อัตรา

 • ป.ตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) ทุกสาขาวิชา
 • ป.ตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ, สาขาวิชาสถิติประยุกต์
 • ป.ตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชา

พนักงานสัญญาจ้าง งานบริหารความเสี่ยง 1 อัตรา

 • ป.ตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) ทุกสาขาวิชา
 • ป.ตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ
 • ป.ตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชา
 • ป.ตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี
 • ป.ตรี บัญชีบัณฑิต (การบัญชี)

1.4 สำนักวิจัยพัฒนาการจัดการป่าไม้เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

พนักงานสัญญาจ้าง งานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

 • ป.ตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ, สาขาวิชาเลขานุการ และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

พนักงานสัญญาจ้าง งานวิชาการและฐานข้อมูล 1 อัตรา

 • ป.ตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) ทุกสาขาวิชา
 • ป.ตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ

พนักงานสัญญาจ้าง งานสำรวจคาร์บอนเครดิต 1 อัตรา

 • ป.ตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) ทุกสาขาวิชา
 • ป.ตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรป่าไม้) สาขาวิชาเกษตรป่าไม้
 • ป.ตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ, สาขาวิชาสถิติประยุกต์
 • ป.ตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

พนักงานสัญญาจ้างงานประสานตรวจรับรอง 1 อัตรา

 • ป.ตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) ทุกสาขาวิชา
 • ป.ตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรป่าไม้) สาขาวิชาเกษตรป่าไม้
 • ป.ตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ, สาขาวิชาสถิติประยุกต์
 • ป.ตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

พนักงานสัญญาจ้าง งานบริหารคาร์บอนเครดิต 1 อัตรา

 • ป.ตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) ทุกสาขาวิชา
 • ป.ตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรป่าไม้) สาขาวิชาเกษตรป่าไม้
 • ป.ตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ, สาขาวิชาสถิติประยุกต์
 • ป.ตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

พนักงานสัญญาจ้าง งานวางระบบอุตสาหกรรมไม้ 1 อัตรา

 • ป.ตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) ทุกสาขาวิชา
 • ป.ตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรป่าไม้) สาขาวิชาเกษตรป่าไม้
 • ป.ตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ, สาขาวิชาสถิติประยุกต์
 • ป.ตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

พนักงานสัญญาจ้าง งานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 อัตรา

 • ป.ตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศ
 • ป.ตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล
 • ป.ตรี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล

พนักงานสัญญาจ้าง งานบริหารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 อัตรา

 • ป.ตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศ
 • ป.ตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล
 • ป.ตรี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล

พนักงานสัญญาจ้าง งานสนับสนุนผู้ใช้งานระบบ 1 อัตรา

 • ป.ตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศ
 • ป.ตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล
 • ป.ตรี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล

พนักงานสัญญาจ้าง งานวางแผนและมาตรฐาน  1 อัตรา

 • ป.ตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศ
 • ป.ตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล
 • ป.ตรี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล

1.5 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน

พนักงานสัญญาจ้าง งานบริหารทั่วไป 1 อัตรา

 • ปวส. บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป และสาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิ

พนักงานสัญญาจ้าง งานแปรรูปไม้และผลิตภัณฑ์ไม้แม่เมาะ 1 อัตรา

 • ป.ตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางไม้) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีทางไม้

พนักงานสัญญาจ้าง งานบัญชีการเงิน 1 อัตรา

 • ปวส. สาขาวิชาการบัญชี

พนักงานสัญญาจ้าง งานแผนงานและประเมินผล 1 อัตรา (เชียงใหม่)

 • ป.ตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) ทุกสาขาวิชา
 • ป.ตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรป่าไม้) สาขาวิชาเกษตรป่าไม้

พนักงานสัญญาจ้าง งานแผนงานและประเมินผล 1 อัตรา (แพร่)

 • ป.ตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) ทุกสาขาวิชา
 • ป.ตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางไม้) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีทางไม้
 • ป.ตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรป่าไม้) สาขาวิชาเกษตรป่าไม้

พนักงานสัญญาจ้าง งานสวนป่าเวียงมอก 1 อัตรา

 • ป.ตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) ทุกสาขาวิชา
 • ป.ตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรป่าไม้) สาขาวิชาเกษตรป่าไม้

พนักงานสัญญาจ้าง งานสวนป่าแม่ทรายคำ 1 อัตรา

 • ป.ตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) ทุกสาขาวิชา
 • ป.ตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรป่าไม้) สาขาวิชาเกษตรป่าไม้

1.6 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคกลาง

พนักงานสัญญาจ้าง งานบริหารทั่วไป 1 อัตรา

 • ปวช.สาขาวิชาพณิชยการ, สาขาวิชาเลขานุการ, สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาวิชาการจัดการ

พนักงานสัญญาจ้าง งานผลิตภัณฑ์ไม้ประสาน 1 อัตรา

 • ป.ตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางไม้) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีทางไม้
 • ป.ตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (การจัดการอุตสาหกรรมยาง)
 • ป.ตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยียาง)

พนักงานสัญญาจ้าง งานแผนงานและประเมินผล 1 อัตรา

 • ป.ตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) ทุกสาขาวิชา

พนักงานสัญญาจ้าง งานแผนงานและประเมินผล 1 อัตรา (ศรีราชา)

 • ป.ตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) ทุกสาขาวิชา

พนักงานสัญญาจ้าง งานสวนป่าไทรโยค 2 จำนวน 1 อัตรา

 • ป.ตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) ทุกสาขาวิชา
 • ป.ตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรป่าไม้) สาขาวิชาเกษตรป่าไม้

พนักงานสัญญาจ้าง งานแผนงานและการตลาด 1 อัตรา

 • ป.ตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ, สาขาวิชาบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาการตลาด, สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล และสาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
 • ป.ตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

พนักงานสัญญาจ้าง งานสวนป่าลาดกระทิง 1 จำนวน 1 อัตรา

 • ป.ตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) ทุกสาขาวิชา
 • ป.ตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรป่าไม้) สาขาวิชาเกษตรป่าไม้

1.7 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

พนักงานสัญญาจ้าง งานการตลาดและสารสนเทศ 1 อัตรา

 • ป.ตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด, สาขาวิชาบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล, สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ และสาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
 • ป.ตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

พนักงานสัญญาจ้าง งานวิจัยและพัฒนา 1 อัตรา

 • ป.ตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) ทุกสาขาวิชา
 • ป.ตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรป่าไม้) สาขาวิชาเกษตรป่าไม้

พนักงานสัญญาจ้างงานสวนป่าคอนสาร 1 อัตรา

 • ป.ตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) ทุกสาขาวิชา
 • ป.ตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรป่าไม้) สาขาวิชาเกษตรป่าไม้

1.8 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้

พนักงานสัญญาจ้าง งานแผนงานและประเมินผล 1 อัตรา

 • ป.ตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) ทุกสาขาวิชา
 • ป.ตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
 • ป.ตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

พนักงานสัญญาจ้าง งานแผนงานและประเมินผล 1 อัตรา

 • ป.ตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

พนักงานสัญญาจ้าง งานบัญชีการเงิน 1 อัตรา (หาดใหญ่)

 • ปวส. สาขาวิชาการบัญชี

พนักงานสัญญาจ้าง งานสวนป่าทุ่งตะโก – เขาไม้แก้ว 1 อัตรา

 • ปวส. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

พนักงานสัญญาจ้าง งานบริหารทั่วไป 1 อัตรา

 • ป.ตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาการจัดการ, สาขาวิชาเลขานุการ และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

1.9 สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ

พนักงานสัญญาจ้าง งานโรงพยาบาลช้างกระบี่ 1 อัตรา

 • ป.ตรี สัตว์แพทยศาสตรบัณฑิต (สัตวแพทย์)

รับสมัครบัดนี้-21มิ.ย.65 ในวันและเวลาราชการ โดยให้ผู้ที่ประสงค์ จะสมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเอง หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ที่สำนักบริหารกลาง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เลขที่ 76 อาคารถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100 โดยในกรณี จัดส่งทางไปรษณีย์ จะพิจารณาเฉพาะใบสมัครที่ประทับตราหน้าซองจากไปรษณีย์ ต้นทางภายใน 21มิ.ย.65 เท่านั้น

ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครติดต่อประสานที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ สำนักบริหารกลาง โทร 0 2282 3243 ต่อ 134 – 136 เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารต่อไปด้วย สำหรับใบสมัครสามารถดาวน์โหลดได้ทางเว็บไซต์ www.fio.co.th

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ