การยางฯอุดรฯ รับสมัครพนักงานขับรถ เพศชาย วุฒิ ม.3 บัดนี้-6พ.ค.65

 

การยางแห่งประเทศไทยเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน รับสมัครจ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน ตำแหน่งพนักงานควบคุมยานพาหนะ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 6 พฤษภาคม 2565

การยางแห่งประเทศไทยเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน
ตำแหน่งพนักงานควบคุมยานพาหนะ

ตำแหน่ง พนักงานควบคุมยานพาหนะ 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 10,080 บาท (หนึ่งหมื่นแปดสิบบาทถ้วน)
ปฏิบัติงานที่ การยางแห่งประเทศไทยเขตภาค ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สอบ
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
ก. คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) เพศชาย อายุตั้งแต่ 20 – 45 ปี บริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
(3) ผ่านการตรวจเลือกทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้นไม่ต้องเข้ารับการตรวจ เลือกทหารจากการรับราชการตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
(4) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง เป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ
(5) มีใบอนุญาตขับรถยนต์
(6) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กองควบคุมและติดตาม การยางแห่งประเทศไทยเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ระหว่างวันที่ 25 เมษายน 2565 ถึง 6 พฤษภาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ

การยางแห่งประเทศไทยเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 124 ม.11 ถ.อุดร-สามพร้าว ต.สามพร้าว อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ