เทศบาลเมืองบางบัวทอง รับสมัครครู-ตำแหน่งอื่นๆ บัดนี้-6พ.ค.65

 

เทศบาลเมืองบางบัวทอง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 9 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 6 พฤษภาคม 2565

เทศบาลเมืองบางบัวทอง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

พนักงานจ้างตามภารกิจ
1. ผู้ช่วยครู (เอกภาษาไทย) 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่น ที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางการศึกษา หรือสาขาศึกษาศาสตร์ หรือทางอื่นที่ ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดเป็น คุณสมบัติ เฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้
2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้ เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน สำหรับกำหนดสาขาวิชาเอกภาษาไทย

2. บุคลากรสนับสนุนการสอน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 11,400 – 13,285 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชาที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการ คอมพิวเตอร์มา ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้ คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชน ที่ได้รับการรับรองจากทางราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ ที่ใช้เวลาการ ฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชาที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการ คอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้ คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชน ที่ได้รับการรับรองจากทางราชการ หรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลา การฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง
3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำ กว่านี้ทุกสาขาวิชาที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการ คอมพิวเตอร์มา ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้ คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐ สถาบัน การ ศึกษาของรัฐหรือเอกชน ที่ได้รับการรับรองจากทางราชการ หรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการ ฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง

3. ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 3 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่น ที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางการศึกษา หรือสาขาศึกษาศาสตร์ เฉพาะสาขา วิชาเอกอนุบาลศึกษาหรือการศึกษา ปฐมวัย หรือคุณวุฒิอื่นที่ก.จ.,ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนด เป็นคุณสมบัติ เฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ หรือ
2. มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่น ที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางการศึกษา หรือสาขาศึกษาศาสตร์ และได้ปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการดูแลพัฒนาเด็กปฐมวัย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานซึ่งระบุถึงลักษณะงานและระยะเวลา ที่ได้ปฏิบัติงาน และ
3. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู ตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน

4. ผู้ดูแลเด็ก 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 11,400 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
มีทักษะในงานที่ปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี และทักษะของบุคคลดังกล่าวจะต้อง สามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงความมีทักษะ ในงานนั้นๆ โดยมีหนังสือรับรองการ ทำงานจากนายจ้างหรือหน่วยงาน ซึ่งระบุลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติ

พนักงานจ้างทั่วไป
1. นักการ 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 10,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่

2. คนงาน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 10,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารและหลักฐานด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับสมัคร ณ สำนักงานเทศบาลเมืองบางบัวทอง ชั้น 1 ตั้งแต่วันพุธที่ 27 เมษายน ถึงวันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. (พักเที่ยง) และเวลา 13.00 – 16.30 น. โปรดแต่งกายชุดสุภาพ)

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ