กระทรวงสาธารณสุข รับสมัครนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ป.ตรี บัดนี้-29เม.ย.65

 

ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข รับสมัครจ้างเหมาบริการงานวิชาการคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่วันที่ วันที่ 25-29 เมษายน 2565

ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง รับสมัครเอกชน (บุคคลธรรมดา) มารับจ้างเหมาบริการงานวิชาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข

งานวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 คน

คุณสมบัติทั่วไป
2.1 เป็นบุคคลธรรมดาที่มีอาชีพรับจ้างงาน
2.2 ไม่จำกัดอายุ
2.3 มีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง
2.4 มีความประพฤติดี มีกริยา วาจาสุภาพ เรียบร้อย
2.5 เป็นผู้ที่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ ไม่ละทิ้งหน้าที่ความรับผิดชอบ
2.6 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
2.7 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไร้ความสามารถหรือจิตฟันเฟือนไม่สมประกอบ
หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
2.8 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
2.9 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
2.10 ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ
2.11 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง งานวิชาการคอมพิวเตอร์
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์

อัตราค่าจ้าง 16,000 บาท/เดือน

ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร ระหว่างวันที่ 25 – 29 เมษายน 2565
ผู้สมัครสามารถสมัครได้ด้วยตนเอง ที่ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข พร้อมเอกสารประกอบการสมัคร หรือจัดส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัคร ให้ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [email protected] สำหรับฉบับจริง ให้นำไปยื่น ณ สถานที่สอบ ก่อนเข้าห้องสอบข้อเขียน

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ