กระทรวง พม.รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี70อัตรา

 

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1

 • นักพัฒนาสังคม (ส่วนกลาง)  1 อัตรา กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • นักพัฒนาสังคม 1 อัตรา สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านศรีสุราษฏร์) สุราษฎร์ธานี กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • นักสังคมสงเคราะห์ (ส่วนกลาง) 4 อัตรา (กองต่อต้านการค้ามนุษย์ 1 อัตรา, ศูนย์ช่วยเหลือสังคม (1300) กองตรวจราชการ 3 อัตรา)
 • นักสังคมสงเคราะห์ 1 อัตรา สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (ชาย) ปทุมธานี กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • นักสังคมสงเคราะห์ 1 อัตรา สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านเกร็ดตระการ) นนทบุรี กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • นักสังคมสงเคราะห์ 1 อัตรา สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านนารีสวัสดิ์) นครราชสีมา กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • นักสังคมสงเคราะห์ 2 อัตรา สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) พิษณุโลก กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • นักทรัพยากรบุคคล (ส่วนกลาง) 2 อัตรา กลุ่มการบริหารทรัพยากรบุคคล กองกลาง
 • นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ส่วนกลาง) 2 อัตรา (กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 1 อัตรา, กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 1 อัตรา)
 • นักจัดการงานทั่วไป (ส่วนกลาง) 2 อัตรา (กลุ่มอำนวยการ กองกลาง 1 อัตรา, สถาบันพระประชาบดี 1 อัตรา)
 • นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ส่วนกลาง) 1 อัตรา ศูนย์ช่วยเหลือสังคม (1300) กองตรวจราชการ
 • นักประชาสัมพันธ์ (ส่วนกลาง) 1 อัตรา กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
 • นักวิชาการพัสดุ (ส่วนกลาง) 1 อัตรา กลุ่มการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน กองกลาง
 • นักวิเทศสัมพันธ์ (ส่วนกลาง) 2 อัตรา (กองการต่างประเทศ 1 อัตรา, กองต่อต้านการค้ามนุษย์ 1 อัตรา)
 • นิติกร 1 อัตรา สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (ชาย) เชียงราย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • นิติกร 1 อัตรา สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (ชาย) ปทุมธานี กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • นิติกร 1 อัตรา สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (ชาย) ระนอง กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • นิติกร 1 อัตรา สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (ชาย) สงขลา กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • นิติกร 1 อัตรา สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านเกร็ดตระการ) นนทบุรี กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • นิติกร 1 อัตรา สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านนารีสวัสดิ์) นครราชสีมา กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • นิติกร 1 อัตรา สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านศรีสุราษฏร์) สุราษฎร์ธานี กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • นิติกร 1 อัตรา สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) พิษณุโลก กองต่อต้านการค้ามนุษย์ กลุ่มงานบริการ
 • เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ส่วนกลาง) 6 อัตรา (กองต่อต้านการค้ามนุษย์ 5 อัตรา, กลุ่มการคลัง กองกลาง 1 อัตรา)
 • เจ้าพนักงานธุรการ (ส่วนกลาง) 15 อัตรา (กลุ่มตรวจสอบภายใน 2 อัตรา, กองต่อต้านการค้ามนุษย์ 2 อัตรา, กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 2 อัตรา, ศูนย์เทคโนยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1 อัตรา, กองพัฒนานโยบายและนวัตกรรมทางสังคม 3 อัตรา, กองมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 2 อัตรา, กลุ่มงานเลขานุการนักบริหาร กองกลาง 1 อัตรา, กลุ่มการบริหารทรัพยากรบุคคล กองกลาง 1 อัตรา, กลุ่มการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและส่งเสริมองค์กร 1 อัตรา)
 • เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านนารีสวัสดิ์) นครราชสีมา กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • เจ้าพนักงานธุรการ 2 อัตรา สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านศรีสุราษฎร์) สุราษฎร์ธานี กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) พิษณุโลก กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (ส่วนกลาง) 2 อัตรา กลุ่มออกแบบเพื่อกลุ่มเป้าหมายพิเศษ กองกลาง
 • เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 อัตรา สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (ชาย) ปทุมธานี กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 อัตรา สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (ชาย) ระนอง กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 อัตรา สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) พิษณุโลก กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • ผู้ดูแลผู้รับการสงเคราะห์ 1 อัตรา สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (ชาย) ปทุมธานี กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • ผู้ดูแลผู้รับการสงเคราะห์ 1 อัตรา สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (ชาย) สงขลา กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • พนักงานบริการ (ส่วนกลาง) 1 อัตรา กองพัฒนานโยบายและนวัตกรรมทางสังคม
 • พนักงานบริการ 1 อัตรา สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (ชาย) สงขลา กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • พนักงานบริการ 1 อัตรา สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านเกร็ดตระการ) นนทบุรี กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • พนักงานอำนวยการ (ส่วนกลาง) 1 อัตรา กองมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 • พนักงานอำนวยการ 1 อัตรา สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านเกร็ดตระการ) นนทบุรี กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • พนักงานอำนวยการ 1 อัตรา สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านนารีสวัสดิ์) นครราชสีมา กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • พนักงานอำนวยการ 1 อัตรา สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านศรีสุราษฏร์) สุราษฎร์ธานี กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • พนักงานอำนวยการ 1 อัตรา สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) พิษณุโลก กองต่อต้านการค้ามนุษย์

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 • นักพัฒนาสังคม :  ป.ตรีทุกสาขาวิชา
 • นักสังคมสงเคราะห์ : ป.ตรีในสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สาขาจิตวิทยาหรือสาขาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ทางสังคมวิทยา
 • นักทรัพยากรบุคคล : ป.ตรีทุกสาขาวิชา
 • นักวิเคราะห์นโยบายและแผน : ป.ตรีทุกสาขาวิชา
 • นักจัดการงานทั่วไป : ป.ตรีทุกสาขาวิชา
 • นักเทคโนโลยีสารสนเทศ : ป.ตรี ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สารสนเทศศาสตร์ คณิตศาสตร์และสถิติ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • นักประชาสัมพันธ์ : ป.ตรี ในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ หรือ สื่อสารมวลชน
 • นักวิชาการพัสดุ : ป.ตรี ในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์
 • นักวิเทศสัมพันธ์ : ป.ตรีทุกสาขาวิชา มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ ทั้งการฟัง การอ่าน การพูด และ การเขียน ในระดับที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
 • นิติกร : ป.ตรี สาขาวิชานิติศาสตร์
 • เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี : ปวส.สาขาการบัญชี บริหารธุรกิจ หรือการเงินและการธนาคาร
 • เจ้าพนักงานธุรการ : ปวส.ทุกสาขาวิชา
 • เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล : วุฒิ ปวช.ทุกสาขาวิชา
 • ผู้ดูแลผู้รับการสงเคราะห์ : วุฒิ ม.6/ปวช.ทุกสาขาวิชา
 • พนักงานบริการ : วุฒิ ม.6
 • พนักงานอำนวยการ : วุฒิ ม.6/ปวช./ปวส.ทุกสาขาวิชา

สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต บัดนี้-12 พ.ค.65 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการตามขั้นตอน ดังนี้
ที่เว็บไซต์ https://m-society.thaijobjob.com

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ