ม.ขอนแก่น รับสมัครพนักงาน ป.ตรี 15อัตรา บัดนี้-12พ.ค.65

 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน 15 อัตรา

ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย

 • นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 18,000 บาท ป.ตรีทุกสาขา มีประสบการณ์ทำงานในด้านพัฒนานักศึกษา ด้านงานบริการการศึกษาบริการวิชาการ หรือ ด้านบริหารงานทั่วไป ไม่น้อยกว่า 2 ปี และ มีหนังสือรับรอง
 • นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 18,000 บาท ป.ตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางวิศวกรรมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ มีความสามารถในการสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ มีความสามารถในการอ่าน วิเคราะห์ ข้อมูล เชิงเทคนิคภาษาอังกฤษได้
 • นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 18,000 บาท ป.ตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมไฟฟ้า (สื่อสารหรือโทรคมนาคม) มีทักษะทางวิชาชีพที่สามารถสนับสนุนระบบ ฐานข้อมูลและระบบเครือข่าย (Network) ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งส่วนระบบเครือข่าย และคำสั่ง ๆ ตามระบบปฏิบัติการ Linux มีความรู้ความสามารถในการเขียนโปรแกรมได้หลายภาษา มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการ ระบบเครือข่ายภายใต้ระบบปฏิบัติงาน Windows, Linux เช่น Debian, Ubuntu เป็นต้น มีประสบการณ์ดูแลติดตั้งเครื่องแม่ข่ายที่ใช้ใน ด้านเครือข่าย เช่น DNS Server, DHCP Server, Web Server Virtual machine การ ออกแบบ Network Infrastructure ทั้งสาย Fiber Optic สาย UTP และการบำรุงระบบเครือข่าย
 • บรรณารักษ์ 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 18,000 บาท ป.ตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทาง บรรณารักษศาสตร์และ สารสนเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง กับบรรณารักษศาสตร์ หรือสารนิเทศศาสตร์ สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี สามารถทำงานเป็นทีมได้

ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้

 • นิติกร จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 18,000 บาท ป.ตรี ทางนิติศาสตร์ สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้และไม่มีปัญหาเรื่องที่พักอาศัย
 • นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 18,000 บาท ป.ตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต ทาง การจัดการระบบ สารสนเทศ คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือ ศิลปศาสตรบัณฑิต ทาง การจัดการการพัฒนาสังคม มีประสบการณ์การทำงานด้านการบริหารงาน บุคคล มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี มีหนังสือรับรอง มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกหน่วยงานได้
 • นักวิชาการเงินและบัญชี คณะแพทย์ศาสตร์ 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 18,000 บาท ป.ตรี ทางบัญชี การเงิน การเงินและการธนาคาร สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและ วันหยุดราชการได้ (เวรเช้า เวรบ่าย และเวรดึก)
 • นักวิชาการเงินและบัญชี ศูนย์หัวใจ 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 18,000 บาท ป.ตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางการเงิน การบัญชี การจัดการ การตลาด เศรษฐศาสตร์ การบริหารธุรกิจ สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
 • นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักหอสมุด 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 18,000 บาท ป.ตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางการบัญชี หรือเทียบเท่า
 • นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง 2 อัตรา อัตราเงินเดือน 18,000 บาท ป.ตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางบริหารธุรกิจ การเงิน การบัญชี การจัดการทั่วไป
 • นักวิชาการเงินและบัญชี ศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 18,000 บาท ป.ตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางบริหารธุรกิจ การเงิน และการบัญชี มีประสบการณ์ทำงานด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ ภาครัฐไม่น้อยกว่า 2 ปี มีหนังสือรับรอง
 • นักวิเทศสัมพันธ์ 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 18,000 บาท ป.ตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางศึกษาวารสารศาสตร์ จิตวิทยา มนุษยศาสตร์ อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ นิเทศศาสตร์ บริหาร รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สังคมวิทยา และ มานุษยวิทยา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มีความสามารถด้านการสื่อสารภาษาจีน/ภาษาอังกฤษ ในการฟัง พูด อ่าน เขียน เป็นอย่างดี
 • นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 18,000 บาท ป.ตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางวิศวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความรู้ ความสามารถในการจัดการระบบการจัดการเรียนรู้ (LMS) มีความรู้ความสามารถในการเขียนเว็บไซต์ได้ หากมีประสบการณ์การทำงานการพัฒนาระบบการเรียนรู้ออนไลน์ โปรดยืนเอกสารประกอบ
 • นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 18,000 บาท ป.ตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขา มีประสบการณ์ทำงานด้านงานธุรการ มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี มีหนังสือรับรอง สามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้

สมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่ http://hr.kku.ac.th เว็บไซต์ กองทรัพยากรบุคคล เมนูสมัครงานออนไลน์ ตลอด 24 ชั่วโมง หรือสามารถใช้บริการ ณ จุดบริการเครื่อง คอมพิวเตอร์กองทรัพยากรบุคคล (เฉพาะวันและเวลาราชการ) บัดนี้-12พ.ค.65

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ