โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง รับสมัครครู-ตำแหน่งอื่นๆ20อัตรา

 

โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง รับสมัครผู้ช่วยครู และบุคลากรสนับสนุนการสอน 20 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18-28 เมษายน 2565

โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง รับสมัครสรรหา และเลือกสรรบุคคล เพื่อเป็นผู้ช่วยครู และบุคลากรสนับสนุน ในอัตรากำลังว่างของโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง

ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
1. ครูอัตราจ้าง กลุ่มวิชาภาษาไทย 3 อัตรา
2 ครูอัตราจ้าง กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 1 อัตรา
3 ครูอัตราจ้าง กลุ่มวิชาภาษาจีน 1 อัตรา
4 ครูอัตราจ้าง กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 2 อัตรา
5 ครูอัตราจ้าง กลุ่มวิชาเทคโนโลยี/คอมพิวเตอร์ 2 อัตรา
6 ครูอัตราจ้าง กลุ่มวิชาประถมศึกษา 1 อัตรา
7 ครูอัตราจ้าง กลุ่มวิชาดนตรี 1 อัตรา
8 ครูอัตราจ้าง กลุ่มวิชาปฐมวัย 4 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือสาขาศึกษาศาสตร์ หรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งในวิชาเอกดังต่อไปนี้
1.1 ครูอัตราจ้าง กลุ่มวิชาเอกภาษาภาษาไทย 3 อัตรา
โดยมีคุณวุฒิการศึกษาในกลุ่มวิชาหรือทาง หรือสาขาวิชาเอกภาษาไทย และ หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับภาษาไทย
1.2 ครูอัตราจ้าง กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา
โดยมีคุณวุฒิการศึกษาในกลุ่มวิชาหรือทาง หรือสาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ และ หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษ
1.3 ครูอัตราจ้าง กลุ่มวิชาภาษาจีน จำนวน 1 อัตรา
โดยมีคุณวุฒิการศึกษาในกลุ่มวิชาหรือทาง หรือสาขาวิชาเอกภาษาจีน และหลักสูตร ที่เกี่ยวข้องกับภาษาจีน
1.4 ครูอัตราจ้าง กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา
โดยมีคุณวุฒิการศึกษาในกลุ่มวิชาหรือทาง หรือสาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์ และ หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์
1.5 ครูอัตราจ้าง กลุ่มวิชาเทคโนโลยี/คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา
โดยมีคุณวุฒิการศึกษาในกลุ่มวิชาหรือทาง หรือสาขาวิชาเอกเทคโนโลยี/ คอมพิวเตอร์ และหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี/คอมพิวเตอร์
1.6 ครูอัตราจ้าง กลุ่มวิชาประถมศึกษา จำนวน 1 อัตรา
โดยมีคุณวุฒิการศึกษาในกลุ่มวิชาหรือทาง หรือสาขาวิชาเอกประถมศึกษา และ หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับประถมศึกษา
1.7 ครูอัตราจ้าง กลุ่มวิชาดนตรี จำนวน 1 อัตรา
โดยมีคุณวุฒิการศึกษาในกลุ่มวิชาหรือทาง หรือสาขาวิชาเอกดนตรี และหลักสูตรที่ เกี่ยวข้องกับดนตรี
1.8 ครูอัตราจ้าง กลุ่มวิชาปฐมวัย จำนวน 4 อัตรา
โดยมีคุณวุฒิการศึกษาในกลุ่มวิชาหรือทาง หรือสาขาวิชาเอกปฐมวัย และหลักสูตร ที่เกี่ยวข้องกับปฐมวัย
2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่ คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
ค่าตอบแทน
ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท

ตำแหน่ง บุคลากรสนับสนุน

1.2.1 ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีในสาขาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางโสตทัศนศึกษา, สาขาทางเทคโนโลยีและ การสื่อสารการศึกษา สาขาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา,สาขาทางเวชนิทัศน์ สาขานิเทศศาสตร์ สาขา ทางวารสารศาสตร์ทางสื่อสารมวลชน หรือทางนิเทศศาสตร์การพัฒนา หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ใน ระดับเดียวกัน ทุกสาขาที่ ก.จ. ก.ท. หรือก.อบต. รับรอง
ค่าตอบแทน
ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท

1.2.2 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 4 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบที่ได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาวิชา ที่ ทุกสาขาที่ก.จ. ก.ท. หรือก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษา ของรัฐ หรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อย กว่า 12 ชั่วโมง
ค่าตอบแทน
ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 11,500 บาท

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับใบสมัครและยื่นสมัครด้วยตนเองเท่านั้น ณ โรงเรียอนุบาล นานาชาติตากสินระยอง ตั้งแต่วันที่ 18 – 28 เมษายน 2565 ในวันและเวลาราชการ ทั้งนี้สามารถ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานทรัพยากรบุคคล หมายเลขโทรศัพท์ 0 3861 3428 ต่อ 702 และ 082-3360718
E-mail : [email protected]

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ