สำนักงานศาลปกครอง รับสมัครบรรจุ วุฒิ ปวช./ป.ตรี 11-25พ.ค.65

 

สำนักงานศาลปกครอง รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการศาลปกครอง 9 อัตรา

  • พนักงานธุรการ (บุคคลทั่วไป) 3 อัตรา ปฏิบัติงานที่สำนักงานศาลปกครองส่วนกลาง (กรุงเทพฯ) วุฒิ ปวช. หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาหรือทางพณิชยการ บัญชี เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือบริหารธุรกิจ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง (สำหรับผู้สมัครที่มีคุณวุฒิการศึกษาระดับป.ตรีจะต้องศึกษาวิชาทางด้านบัญชี เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือบริหารธุรกิจ ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต)
  • พนักงานธุรการ (คนพิการ) 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่สำนักงานศาลปกครองส่วนกลาง (กรุงเทพฯ) วุฒิ ปวช. หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาหรือทางพณิชยการ บัญชี เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือบริหารธุรกิจ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง (สำหรับผู้สมัครที่มีคุณวุฒิการศึกษาระดับ ป.ตรีจะต้องศึกษาวิชาทางด้านบัญชี เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือบริหารธุรกิจ ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต) และต้องเป็นผู้พิการประเภท ความพิการทางการเคลื่อนไหว หรือทางร่างกาย เท่านั้น ตามข้อ 3 (3) ของประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง ประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการ พ.ศ. 2552 (แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2555) และมีบัตรประจำตัวคนพิการ
  • พนักงานเดินหมาย 3 อัตรา ปฏิบัติงานที่สำนักงานศาลปกครองส่วนกลาง (กรุงเทพฯ) วุฒิ ปวช. หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขา จากสถาบัน การศึกษาที่ ก.พ. รับรอง และได้รับใบอนุญาตขับรถชนิดรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล ต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี และใบอนุญาตจะต้องไม่หมดอายุนับถึงวันปิดรับสมัคร (วันที่ 25 พฤษภาคม 2565)

พนักงานคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา ปฏิบัติงานที่สำนักงานศาลปกครองส่วนกลาง (กรุงเทพฯ) วุฒิ ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางคอมพิวเตอร์ ในสาขาวิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟแวร์ หรือสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาวิชาศาสตร์คอมพิวเตอร์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต 11-25พ.ค.65 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ยกเว้นวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ระบบจะปิดการรับสมัคร เวลา 16.30 น. ที่ เว็บไซต์ https://admincourt.thaijobjob.com

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการศาลปกครอง

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ