กรมการขนส่งทหารบก รับสมัครสอบบรรจุเป็นนายสิบ 25เม.ย.-3พ.ค.65

 

กรมการขนส่งทหารบก รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ (อัตราสิบเอก) 12 อัตรา ตั้งแต่ 25 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2565

กรมการขนส่งทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุน และพนักงานราชการ เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.) ประจำปี 2565

1.1 บุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุน 10 อัตรา ดังนี้
1.1.1 กลุ่มที่ 1 พลขับ 1 อัตรา (ชาย)
– ผช.หน.รถ พัน.ขส.2 (ผสม) กรม ขส. (ชกท.643)

1.1.2 กลุ่มที่ 2 ทักษะช่างซ่อม 1 อัตรา (ชาย)
– ช่างซ่อมโครงสร้าง พัน.ซบร.บ.ทบ. (ชกท.686)

1.1.3 กลุ่มที่ 3 เสมียน 8 อัตรา (ชาย)
1.1.3.1 เสมียน ขส.ทบ. (ชกท.760) 1 อัตรา
1.1.3.2 เสมียน ขส.ทบ. (ชกท.731) 1 อัตรา
1.1.3.3 เสมียน ขส.ทบ. (ชกท.710) 3 อัตรา
1.1.3.4 นายสิบชิ้นส่วน ขส.ทบ. (ชกท.766) 1 อัตรา
1.1.3.5 นายสิบส่งกำลัง ศคย.ทบ. (ชกท.766) 1 อัตรา
1.1.3.6 นายสิบชิ้นส่วน ศคย.ทบ. (ชกท.766) 1 อัตรา

1.2 พนักงานราชการที่ยังปฏิบัติงานใน ทบ. 2 อัตรา ดังนี้
– กลุ่มที่ 4 เสมียน 2 อัตรา (ชาย/หญิง)
1.2.1 เสมียน ขส.ทบ. (ชกท.716) (หญิง)
1.2.2 นายสิบสโมสร ขส.ทบ. (ชกท.073) (ชาย)

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ดังนี้
3.1 กลุ่มที่ 1 พลขับ
3.1.1 รับสมัครเฉพาะเพศชาย
3.1.2 มีอายุไม่ต่ำกว่า 22 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปี
3.1.3 สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) ตามหลักสูตรของ กระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ หากผ่านการสอบคัดเลือกและได้รับ การบรรจุแล้ว จะใช้คุณวุฒิสูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธิ์บรรจุตามคุณวุฒิที่ตนมีอยู่นั้นมิได้
3.1.4 สามารถขับรถยนต์ได้ดี มีใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล หรือ สาธารณะ จากกรมการขนส่งทางบก และมีความรู้เรื่องการปรนนิบัติบำรุงยานพาหนะเบื้องต้น

3.2 กลุ่มที่ 2 ทักษะช่างซ่อม
3.2.1 รับสมัครเฉพาะเพศชาย
3.2.2 มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 30 ปี
3.2.3 สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เฉพาะประเภทวิชา อุตสาหกรรม สาขาวิชาเครื่องกล (ยานยนต์,ไฟฟ้ากำลังเครื่องกลอุตสาหกรรม เครื่องกลเรือ,เครื่องกลเกษตร, ตัวถังและสีรถยนต์) และสำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ หากผ่านการสอบคัดเลือกและได้รับการบรรจุ แล้ว จะใช้คุณวุฒิสูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธิ์บรรจุตามคุณวุฒิที่ตนมีอยู่นั้นมิได้

3.3 กลุ่มที่ 3 เสมียน
3.3.1 รับสมัครเฉพาะเพศชาย
3.3.2 มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปี
3.3.3 สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) ตามหลักสูตรของ กระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ หากผ่านการสอบคัดเลือกและได้รับ การบรรจุแล้ว จะใช้คุณวุฒิสูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธิ์บรรจุตามคุณวุฒิที่ตนมีอยู่นั้นมิได้

3.4 กลุ่มที่ 4 เสมียน
3.4.1 รับสมัครเฉพาะพนักงานราชการที่ยังปฏิบัติงานอยู่ใน ทบ.
3.4.2 สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) ตามหลักสูตรของ กระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า สามารถพิมพ์ดีด และใช้งานคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิ สูงกว่าที่กำหนดไว้ หากผ่านการสอบคัดเลือกและได้รับการบรรจุแล้ว จะใช้คุณวุฒิสูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธิ์ บรรจุตามคุณวุฒิที่ตนมีอยู่นั้นมิได้

วิธีปฏิบัติในการสมัคร
ติดต่อสมัครด้วยตนเองเฉพาะในวันและเวลาราชการ เวลา 0900 – 1600 ตั้งแต่ วันที่ 25 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 ณ แหล่งสมาคมนายทหารขนส่ง กรมการขนส่ง ทหารบก เลขที่ 2 ถนน ประดิพัทธ์ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ (สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่ โทร. 0 – 2241 – 0959 และ โทร.ทบ. 94510)

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ