สวนสัตว์ขอนแก่น รับสมัครลูกจ้างรายวัน วุฒิ ม.3/ปวช./ปวส./ป.ตรี 18-22เม.ย.65

 

สวนสัตว์ขอนแก่น รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 14 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18-22 เมษายน 2565

คณะกรรมการพิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้าง องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวันองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สังกัดสวนสัตว์ขอนแก่น 13 อัตรา

ตำแหน่งที่รับสมัคร
1. ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราวรายวันองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ปฏิบัติงานบริหารงาน ทั่วไป ฝ่ายอำนวยการ อัตราค่าจ้างวันละ 339 บาท จำนวน 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง วุฒิการศึกษา ไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสาขาที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ และมีความสามารถในการ ใช้งานคอมพิวเตอร์

2 ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราวรายวันองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ปฏิบัติงานบริหารงาน ทั่วไป ฝ่ายอำนวยการ อัตราค่าจ้างวันละ 336 บาท จำนวน 1 อัตรา (ปฏิบัติหน้าที่คนขับรถ) คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

3 ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราวรายวันองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ปฏิบัติงานการเงิน ฝ่ายอำนวยการ อัตราค่าจ้างวันละ 400 บาท จำนวน 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง วุฒิการศึกษา ไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขา บัญชี พาณิชยกรรม หรือในสาขาที่เหมาะสมกับลักษณะ งานที่ปฏิบัติ

4. ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราวรายวันองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ปฏิบัติหน้าที่ บริหารงานทั่วไป ฝ่ายพัฒนาสวนสัตว์ อัตราค่าจ้างวันละ 400 บาท จำนวน 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะ ตำแหน่ง วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขา พาณิชยกรรม บริหารธุรกิจ
หรือในสาขาที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ

5 ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราวรายวันองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ปฏิบัติหน้าที่ บริหารงานทั่วไป ฝ่ายพัฒนาสวนสัตว์ อัตราค่าจ้างวันละ 336 บาท จำนวน 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะ ตำแหน่ง วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

6 ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราวรายวันองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ปฏิบัติงานภูมิทัศน์ ฝ่ายพัฒนาสวนสัตว์ อัตราค่าจ้างวันละ 339 บาท จำนวน 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง วุฒิการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขา เกษตรกรรม หรือในสาขาที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ

7 ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราวรายวันองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ปฏิบัติงานภูมิทัศน์ ฝ่ายพัฒนาสวนสัตว์ อัตราค่าจ้างวันละ 336 บาท จำนวน 4 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง วุฒิการศึกษา ไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

8 ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราวรายวันองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ปฏิบัติงาน พัฒนากายภาพ ฝ่ายพัฒนาสวนสัตว์ อัตราค่าจ้างวันละ 339 บาท จำนวน 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง วุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างโยธา หรือในสาขาที่เหมาะสม กับลักษณะงานที่ปฏิบัติ

9 ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราวรายวันองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ปฏิบัติงาน พัฒนากายภาพ ฝ่ายพัฒนาสวนสัตว์ อัตราค่าจ้างวันละ 336 บาท จำนวน 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

10 ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราวรายวันองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ปฏิบัติงาน รักษาความปลอดภัย ฝ่ายพัฒนาสวนสัตว์ อัตราค่าจ้างวันละ 336 บาท จำนวน 1 อัตรา คุณสมบัติ เฉพาะตำแหน่ง วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

* ผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-2019) มาแล้วอย่างน้อย 2 เข็ม

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก สามารถสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 18 – 22 เมษายน 2565 ได้ที่งานบริหารงานบุคคล ฝ่ายอำนวยการ สวนสัตว์ขอนแก่น ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทาง โทรศัพท์ 088 – 557 – 4059 หรือ 086 – 455 – 6341

ประกาศฉบับที่ 2
คณะกรรมการพิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้าง องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวันแผนงานนำนักเรียนเข้าเรียนรู้ในสวนสัตว์ และลูกจ้างชั่วคราวรายวันโครงการต่าง ๆ สังกัดสวนสัตว์ขอนแก่น จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราวรายวันแผนงานนำนักเรียนเข้าเรียนรู้ในสวนสัตว์ ปฏิบัติงาน แผนงานนำนักเรียนเข้าเรียนรู้ในสวนสัตว์ ฝ่ายการศึกษา อัตราค่าจ้างวันละ 500 บาท 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี สาขา สัตวศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วนศาสตร์ ศิลปะศาสตร์ นิเทศศาสตร์ และมีความรู้ ความสามารถ ในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก สามารถสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 18 – 22 เมษายน 2565 ได้ที่งานบริหารงานบุคคล ฝ่ายอำนวยการ สวนสัตว์ขอนแก่น ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทาง โทรศัพท์ 088 – 557 – 4059 หรือ 086 – 455 – 6341

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ