มทบ.34 รับสมัครสอบบรรจุเป็นพลอาสาสมัคร บัดนี้-20เม.ย.65

 

มณฑลทหารบกที่ 34 รับสมัครทหารกองหนุนเข้ารับราชการ 3 อัตรา ตั้งแต่ 8-20 เมษายน 2565

มณฑลทหารบกที่ 34 รับสมัครทหารกองหนุนเข้ารับราชการ (อัตรา พลอาสาสมัคร)

ตำแหน่งที่รับสมัคร 3 อัตรา ดังนี้
1. ตำแหน่ง พลสารวัตร กองร้อยทหารสารวัตร มณฑลทหารบกที่ 34 (ชกท. 951) (อัตรา พลอาสาสมัคร) รับเงินเดือน ระดับ พ.2 ชั้น 15 8,590 บาท) กับเงินเพิ่มค่าครองชีพ ชั่วคราว 2,000 บาท 2 อัตรา

2. ตำแหน่ง พลดุริยางค์ หมวดดุริยางค์ มณฑลทหารบกที่ 34 (ชกท.021) (อัตรา พลอาสาสมัคร) รับเงินเดือน ระดับ พ.2 ชั้น 15 (8,590 บาท) กับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท 1 อัตรา

คุณสมบัติของผู้สมัคร
2.1 เป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 1 หรือผู้ที่สำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 3 – 5
2.2 เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ ที่มีผลบังคับใช้
2.3 เป็นผู้ที่เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ เป็นประมุข
2.4 เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เป็นผู้ที่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของ ศาลในคดีอาญาทุกประเภท เว้นความผิดลหุโทษหรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท และไม่เป็น บุคคลล้มละลายตามคำพิพากษาของศาล โดยผู้สมัครจะต้องแจ้งข้อมูลประวัติคดีอาญาตามความเป็น จริงต่อคณะกรรมการในวันรับสมัคร สำหรับผู้ที่มีประวัติคดีอาญา และไม่แจ้งต่อคณะกรรมการ รับสมัคร ตามความเป็นจริงเมื่อตรวจสอบพบในภายหลังจะถือว่าผู้สมัครแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จต่อทางราชการ ดังนั้นหน่วยจึงสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาไม่รับบรรจุในภายหลังได้
2.5 เป็นผู้มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และไม่เกิน 30 ปี นับตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร (พ.ศ.2547 – พ.ศ.2535) มีความสูงตั้งแต่ 168 เซนติเมตรขึ้นไป ขนาดรอบอก ไม่น้อยกว่า 76/79 เซนติเมตร สำหรับตำแหน่ง พลดุริยางค์ฯ มีความ สูงตั้งแต่ 160 เซนติเมตรขึ้นไป
2.6 ไม่เป็นโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหารซึ่งระบุไว้ในกฎกระทรวง ฉบับที่ 74 (พ.ศ.2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497 ลง 14 มีนาคม 2540
2.7 สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ขึ้นไป สำหรับผู้ที่มี คุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดมาแสดงนั้น และจะไม่เรียกร้องสิทธิใดๆ ตามคุณวุฒิที่ตนมีอยู่ได้
2.8 สำหรับบุคคลที่รอยสักในร่มผ้าสามารถสมัครสอบคัดเลือกได้แต่ต้องไม่เกิน 1 ใน 3 และต้องอยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการมณฑลทหารบกที่ 34

ยื่นสมัครได้ตั้งแต่ 8 – 20 เมษายน 2565 เวลา 0900 ถึง 1600 ณ กองกำลังพล มณฑลทหารบกที่ 34 ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา (ในวันเวลาราชการเท่านั้น)

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ