กองทุนประกันวินาศภัย รับสมัครพนักงาน ป.ตรี เงินเดือน20,000 บัดนี้-19เม.ย.65

 

กองทุนประกันวินาศภัย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 4 ตำแหน่ง 24 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12-19 เมษายน 2565

กองทุนประกันวินาศภัย ที่ 8 / 2565 เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวกองทุนประกันวินาศภัย

1. ตำแหน่งที่จะดำเนินการจ้าง อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ

1.1 ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว ส่วนปฏิบัติการ งานคุ้มครองสิทธิ 13 อัตรา
1.2 ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว ส่วนปฏิบัติการ งานกฎหมายและคดี 3 อัตรา
1.3 ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว ส่วนบริหารทั่วไป งานบัญชีการเงินและบริหารเงินลงทุน 7 อัตรา
1.4 ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว ส่วนกลยุทธ์และส่งเสริมประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ 1 อัตรา

ทั้งนี้ อัตราเงินเดือน 20,000 บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 500 บาท

คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
(3) กรณีเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหารหรือพ้นการเกณฑ์ทหารมาแล้วหรือ มีหลักฐานแสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหาร
(4) สามารถทำงานให้แก่กองทุนประกันวินาศภัยได้เต็มเวลา
(5) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(6) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟันเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
(7) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิด ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือเอกชน
(9) ได้รับวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด – 19 ไม่น้อยกว่า 2 เข็ม

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
(1) ส่วนปฏิบัติการ งานคุ้มครองสิทธิ ต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ หรือมีความรู้เกี่ยวกับการประกันภัย และผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.25
(2) ส่วนปฏิบัติการ งานกฎหมายและคดี ต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ และผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.25
(3) ส่วนบริหารทั่วไป งานบัญชีการเงินและบริหารเงินลงทุน ต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชีและการเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง และผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.25
(4) ส่วนกลยุทธ์และส่งเสริมประชาสัมพันธ์งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ ต้องมีวุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีและสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง และผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.25

ระยะเวลาการรับสมัคร
ตั้งแต่ วันอังคารที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2565 ถึง วันอังคารที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารได้ทาง E-mail : [email protected] ทั้งนี้ ผู้สมัครไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัครแต่อย่างใด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 02-491-1444 ต่อ 16 และ 08-8338-3238

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ