โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต รับสมัครพนักงานผลิต วุฒิ ม.3/ปวส.บัดนี้-26เม.ย.65

 

โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ขยายเวลาการรับสมัครสอบคัดเลือกและสรรหาพนักงาน 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 26 เมษายน 2565

โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ขยายเวลาการรับสมัครสอบคัดเลือกและสรรหาพนักงานของโรงงานไฟ ปีงบประมาณ 2565 (ครั้งที่ 2) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การผลิต 2 และตำแหน่ง พนักงานขับรถ

1. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การผลิต 2 จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 12,000 บาท
คุณสมบัติการศึกษา (สาขา) และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ผู้สมัครเพศชาย
2. วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขา ช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. สามารถปฏิบัติงานกับเครื่องมือ อุปกรณ์และเครื่องจักรกลต่าง ๆ ที่ ใช้ในการปฏิบัติงานด้านการผลิต
4. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้ เป็นอย่างดี
5. มีความสามารถในการใช้ภาษาและการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่
6. มีความสามารถในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น
7. ปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ มีความละเอียดแม่นยำ ช่างสังเกต
8. มีความสมารถในการเขียนรายงาน การจัดเก็บเชิงสถิติ หรือ กระบวนการเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง
9. มีความสามารถในการติดต่อประสานงานภายในส่วนงานและ ระหว่างส่วนงานได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสมกับการปฏิบัติงานใน หน้าที่

2. ตำแหน่ง พนักงานขับรถ 1 อัตรา เงินเดือน 10,150 บาท
คุณสมบัติการศึกษา และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)
2. มีทักษะความรู้ ความชำนาญและประสบการณ์ในการขับรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ได้เป็นอย่างดี
3. มีใบอนุญาตขับขี่ประเภทรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ตรงตามที่ กฎหมายกำหนดและยังไม่หมดอายุ โดยมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน ใน วันที่ยื่นใบสมัคร
4. มีความชำนาญในเรื่องเส้นทางและสถานที่สำคัญๆ เป็นอย่างดี
5. มีความรู้ด้านกฎหมายจราจร ความปลอดภัยในการขับรถยนต์ และการดูแลรักษารถยนต์เบื้องต้น

ผู้สนใจสมัครสามารถดาวน์โหลด ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือก และหนังสือรับรองผู้สมัคร เข้าทำงาน ได้ที่เว็บไซต์โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต www.playingcard.or.th (สมัครงาน) และให้ส่งเอกสาร ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือก หนังสือรับรองผู้สมัครเข้าทำงาน (ไฟล์ PDF) และเอกสารที่เกี่ยวข้องตามข้อ 3.3 ส่งผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) มาที่ส่วนทรัพยากรบุคคล [email protected] ภายในวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 16.30 น.

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ