ศรีธัญญา รับสมัครเภสัชกร-ตำแหน่งอื่นๆ 25เม.ย.-6พ.ค.65

กรมสุขภาพจิต รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเภสัชกร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี และพนักงานช่วยเหลือคนไข้ โรงพยาบาลศรีธัญญา (ไม่ผ่าน ก.พ.)

1. ตำแหน่งเภสัชกร 1 อัตรา ค่าตอบแทน/เดือน 22,750 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ หลักสูตร 6 ปี และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่งหรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมจากสภาเภสัชกรรม

2. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา ค่าตอบแทน/เดือน 19,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์

3. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา ค่าตอบแทน/เดือน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทุกสาขาวิชา

4. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ปฏิบัติงานที่กลุ่มภารกิจการพยาบาล) 4 อัตรา ค่าตอบแทน/เดือน 10,430 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

5. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู) 2 อัตรา ค่าตอบแทนเดือน 10,430 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน เวลาและสถานที่รับสมั
คร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 อาคารนายแพทย์หลวงวิเชียรแพทยาคม โรงพยาบาลศรีธัญญา 47 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 ในวันและเวลา ราชการ (เวลา 08.30 – 12.00 น. และเวลา 13.00 – 16.00 น.)

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ