สพฐ.รับสมัครนิติกร ป.ตรี ไม่ต้องผ่าน กพ 20-22เม.ย.65

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนิติกร ตั้งแต่วันที่ 20-22 เมษายน 2565

สำนักนิติการ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนิติกร

ตำแหน่งนิติกร 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 15,000.- บาท ต่อเดือน

คุณสมบัติผู้สมัคร
5.1. มีสัญชาติไทย
5.2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์
5.3. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์
5.4. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
5.5. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
5.6. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ ในพรรคการเมือง
5.7. ไม่เป็นผู้ต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิด ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่อง ในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
5.8. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ สามารถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐาน ตามข้อ 6 ด้วยตนเองในวัน/เวลาราชการ ได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักนิติการ กลุ่มบริหารงานทั่วไป อาคาร สพฐ. 2 ชั้น 8 ตั้งแต่วันที่ 20-22 เมษายน 2565

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ