มรภ.บ้านสมเด็จฯ รับสมัครอาจารย์ปฐมวัย-ภาษาจีน-ภาษาเกาหลี และตำแหน่งอื่นๆ

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 8 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 เมษายน 2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (เงินบำรุงการศึกษา) ครั้งที่ 2/2565

1. ตำแหน่ง บุคลากร 1 อัตรา
คุณสมบัติและสมรรถนะเฉพาะตำแหน่ง
1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
2) มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมประยุกต์ เช่น Microsoft Office
3) มีมนุษยสัมพันธ์ดี จิตบริการ และสามารถทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี
4) หากมีประสบการณ์ด้านการบริหารงานบุคคลภาครัฐหรือเอกชนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

2. ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ  1 อัตรา
คุณสมบัติและสมรรถนะเฉพาะตำแหน่ง
1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาปริญญาตรีทุกสาขา
2) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกได้เป็นอย่างดี
3) มีความรู้ด้านพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2565 และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
4) สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน เช่น Microsoft Office และโปรแกรมประยุกต์ได้เป็นอย่างดี
5) หากมีประสบการณ์ในการทำงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

3. ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
คุณสมบัติและสมรรถนะเฉพาะตำแหน่ง
1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง สมรรถนะของบุคลากรที่ต้องการ
1) มีความรู้ความสามารถในด้านระบบสารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย
2) มีความรู้พื้นฐานด้านการดูแลระบบสารสนเทศ
3) มีความรู้ความสามารถทางด้านระบบฐานข้อมูลเป็นอย่างดี
4) มีความรู้เกี่ยวกับ Web Based Programming ภาษา PHP, .NET Framework, JAVA, PHPApache , MySQL เป็นต้น
5) สามารถออกแบบ, เขียนโปรแกรมและฐานข้อมูลตามที่ได้รับมอบหมายได้
6) มีความรู้พื้นฐานด้านการดูแลระบบสารสนเทศและเครื่องแม่ข่าย
7) สามารถพัฒนา ดูแล และแก้ไขโปรแกรมขององค์กรให้ทำงานได้เป็นอย่างดี
8) มีความคิดสร้างสรรค์ กระตือรือร้นและพัฒนาสิ่งใหม่ ๆ เสมอ
9) มีความขยันและอดทนในการทำงาน
10) มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
11) มีความรู้ด้านความมั่นคงบนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
12) มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
13) มีความสามารถด้านการประสานงาน อุทิศเวลาให้กับหน่วยงาน และสามารถปฏิบัติงานนอก เวลาราชการได้

4. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติและสมรรถนะเฉพาะตำแหน่ง
1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ทางด้านคอมพิวเตอร์เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทางด้านคอมพิวเตอร์
2) มีความรู้ความสามารถในการติดตั้งซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์
3) มีความรู้ความสามารถในการซ่อมบำรุงและแก้ไขปัญหาระบบคอมพิวเตอร์พื้นฐาน
4) มีความรู้ความสามารถในการใช้งานซอฟต์แวร์ Microsoft Office
5) มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

5. ตำแหน่งอาจารย์ ประจำสาขาวิชาภาษาจีน 1 อัตรา
คุณสมบัติและสมรรถนะเฉพาะตำแหน่ง
1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือปริญญาโท สาขาวิชาภาษาศาสตร์ ภาษาจีน นิรุกติศาสตร์ภาษาจีน การสอนภาษาจีนสำหรับชาวต่างชาติ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ทางด้านภาษาจีน
2) มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความประพฤติดี และมีบุคลิกภาพที่ดีเหมาะสมกับการเป็นครู
3) มีทักษะในการบริหารจัดการเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี
4) มีทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาจีนในระดับดีเยี่ยม และหากมีผลการสอบผ่านการสอบวัด ระดับความรู้ภาษาจีน HSK 5 หรือมีผลการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนอื่นที่เทียบเท่า จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
5) หากมีทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษในระดับดีและมีผลการสอบวัดระดับความรู้ ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากำหนด จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

6. ตำแหน่งอาจารย์ ประจำสาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก (ภาษาเกาหลี) จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติและสมรรถนะเฉพาะตำแหน่ง
1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือปริญญาโทด้านศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ภาษาศาสตร์หรือสาขาวิชาภาษาเกาหลี การสอนภาษาเกาหลี เกาหลีศึกษา วรรณคดีเกาหลี หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง หากมีเอกสารหลักฐานผลการทดสอบความสามารถทางภาษาเกาหลี Test of Proficiency in Korean (TOPIK) หรือมีประสบการณ์การสอน หรือมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับ วิทยานิพนธ์ หรือผลงานวิจัยที่ทำเพื่อให้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

7. ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาปฐมวัย (สอนระดับปฐมวัย) สังกัด โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติและสมรรถนะเฉพาะตำแหน่ง
1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
2) เพศหญิง มีอายุไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์
3) มีใบประกอบวิชาชีพครู
4) มีความเชี่ยวชาญด้านปฐมวัยอย่างเด่นชัด สามารถร้องเพลงและเล่านิทาน มีความสามารถแก้ไข ปัญหาได้เก่ง มีความคิดสร้างสรรค์พาเด็กทำกิจกรรมแบบบูรณาการได้
5) มีใจรักที่จะสอนเด็ก รักความสะอาด มีความรับผิดชอบสูง ซื่อสัตย์ อดทน ใจเย็น มีความมุ่งมั่นใน การทำงาน และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เด็ก
6) มีมนุษยสัมพันธ์ดีสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ทำงานเป็นทีม สามารถทำงานหลายด้านได้ และสามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้

อัตราค่าจ้าง
สายสนับสนุน
วุฒิปริญญาตรี 19,500.- บาท

สายวิชาการ
วุฒิปริญญาตรี 22,500.- บาท
วุฒิปริญญาโท 26,250.- บาท

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถสมัครได้ทางระบบอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 4 – 20 เมษายน พ.ศ. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ตามขั้นตอน ที่เว็บไซต์ https://bsru.thaijobjob.com

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ