การเคหะแห่งชาติ รับสมัครสอบบรรจุ73อัตรา วุฒิ ปวส./ป.ตรี บัดนี้-30เม.ย.65

 

การเคหะแห่งชาติ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน 73 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบคัดเลือก (สมัครได้เพียง 1 ตำแหน่งเท่านั้น)

วิศวกร (วิศวกรรมโยธา) 1 อัตรา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) หลักสูตร 4 ปี มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุม สาขาโยธา ไม่ต่ำกว่าระดับภาคีวิศวกร ที่ยังไม่หมดอายุในวันที่ยื่นใบสมัคร

วิศวกร (วิศวกรรมไฟฟ้า) 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า กำลังไฟฟ้าเครื่องกล/อิเล็กทรอนิกส์) หลักสูตร 4 ปี มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุม สาขาไฟฟ้า ไม่ต่ำกว่า ระดับภาคีวิศวกร ที่ยังไม่หมดอายุในวันที่ยื่นใบสมัคร

นักบัญชี 3 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ทางบัญชี

เศรษฐกร 5 อัตรา วุฒิ ป.ตรี

 • ทางเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาการเงินและการคลัง
 • ทางบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี สาขาการเงิน สาขาการเงินและการธนาคาร ทางพาณิชยศาสตร์ สาขาการบัญชี สาขาพาณิชยศาสตร์ สาขาการธนาคาร และสาขาการเงิน

นิติกร 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี นิติศาสตรบัณฑิต ต้องมีใบอนุญาตให้เป็นทนายความ ที่ยังไม่หมดอายุในวันที่ยื่นใบสมัคร

บุคลากร 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ จิตวิทยาองค์กร หรือจิตวิทยาอุตสาหกรรม

พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 15 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ทางรัฐศาสตร์ ทางบริหารรัฐกิจ/รัฐประศาสนศาสตร์ ทางบริหารธุรกิจ ทางเศรษฐศาสตร์ ทางการจัดการ ทางนิติศาสตร์ ทางสถิติ ทางการบัญชี ทางการเงินและการธนาคาร ทางการพัฒนาชุมชน ทางมนุษย์ศาสตร์ ทางวิทยาศาสตร์

พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน งานยุทธศาสตร์และสารเทศที่อยู่อาศัย 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ทางสถิติ หรือคณิตศาสตร์ ทางวิทยาการข้อมูล ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ทางวิทยาศาสตร์

พนักงานระบบงานคอมพิวเตอร์ 5 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

พนักงานการเงินและบัญชี 7 อัตรา วุฒิ ป.ตรี สาขาการบัญชี สาขาการเงิน สาขาเศรษฐศาสตร์ สามารถไปปฏิบัติงานประจำสำนักงานเคหะจังหวัดได้

พนักงานประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี

 • สาขาประชาสัมพันธ์ สาขานิเทศศาสตร์ สาขาวารสารศาสตร์ สาขามนุษยศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องด้านสื่อสารมวลชน
 • ทางศิลปศาสตรบัณฑิต
 • ทางเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง

พนักงานจัดการทรัพย์สิน 18 อัตรา วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา สามารถไปปฏิบัติงานประจำ สำนักงานเคหะนครหลวง หรือ สำนักงานเคหะจังหวัดได้

พนักงานพัสดุ 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ทางบริหารธุรกิจ ทางบัญชี ทางเศรษฐศาสตร์ ทางรัฐศาสตร์ ทางรัฐประศาสนศาสตร์ ทางนิติศาสตร์ ทางพาณิชยศาสตร์ ทางการเงินและการธนาคาร

พนักงานบริหารงานทั่วไป 4 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ทางสังคมศาสตร์

ช่างเทคนิค (สาขาวิชาก่อสร้าง หรือสาขาวิชาโยธา หรือสาขาวิชาสถาปัตยกรรม) 6 อัตรา วุฒิ ปวส. สาขาวิชาก่อสร้าง หรือสาขาวิชาโยธา หรือสาขาวิชาสถาปัตยกรรม สามารถไปปฏิบัติงานประจำ สำนักงานเคหะนครหลวง หรือ สำนักงานเคหะจังหวัดได้

ช่างเทคนิค (สาขาวิชาไฟฟ้า หรือสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์) 2 อัตรา วุฒิ ปวส.สาขาวิชาไฟฟ้าหรือสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาเครื่องกล
สามารถไปปฏิบัติงานประจำ สำนักงานเคหะนครหลวง หรือ สำนักงานเคหะจังหวัดได้

หมายเหตุ : วุฒิปริญญาตรีสาขาทางสังคมศาสตร์ ได้แก่

 • 1. ปริญญาทางบริหารธุรกิจ
 • 2. ปริญญาทางศิลปศาสตร์
 • 3. ปริญญาทางบัญชี
 • 4. ปริญญาทางเศรษฐศาสตร์
 • 5. ปริญญาทางนิเทศศาสตร์
 • 6. ปริญญาทางรัฐศาสตร์
 • 7. ปริญญาทางรัฐประศาสนศาสตร์
 • 8. ปริญญาทางครุศาสตร์
 • 9. ปริญญาทางสังคมวิทยา
 • 10. ปริญญาทางนิติศาสตร์
 • 11. ปริญญาทางสังคมสงเคราะห์
 • 12. ปริญญาทางพาณิชยศาสตร์
 • 13. ปริญญาทางการเงินและการธนาคาร
 • 14. ปริญญาทางพัฒนาชุมชน
 • 15. ปริญญาทางปรัชญา
 • 16. ปริญญาทางจิตวิทยา
 • 17. ปริญญาทางอักษรศาสตร์
 • 18. ปริญญาทางมนุษยศาสตร์

ผู้สนใจสามารถเลือกสมัครสอบได้เพียง 1 ตำแหน่งเท่านั้น โดยสามารถสมัครสอบ ทางระบบรับสมัครออนไลน์ พร้อมอัปโหลดเอกสารประกอบการสมัครต่างๆ ตามที่การเคหะแห่งชาติกำหนด บัดนี้-30เม.ย.65 (ตลอด 24 ชั่วโมง) ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://nha.thaijobjob.com

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศการเคหะแห่งชาติ เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ประจำปี ๒๕๖๕

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ