กองพลทหารราบที่11 รับสมัครสอบบรรจุเป็นนายสิบ47อัตรา บัดนี้-22เม.ย.65

 

กองพลทหารราบที่ 11 รับสมัครสอบและคัดเลือกเข้ารับราชการ 47 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-22 เมษายน 2565

กองพลทหารราบที่ 11 รับสมัครทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน อัตราสิบเอก (ชาย)

ตำแหน่งที่รับสมัคร
1.1 ตำแหน่ง พลขับรถ 20 อัตรา
1.2 ตำแหน่ง ทั่วไป (เสมียน, นายสิบส่งกำลัง, พลสูทกรรม) 17 อัตรา
1.3 ตำแหน่ง ช่างยานยนต์ล้อ 7 อัตรา
1.4 ตำแหน่ง ช่างวิทยุ, พลสลับสาย 3 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
3.1) ตำแหน่ง พลขับรถ
3.1.1 สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมตอนปลาย (มัธยมศึกษาปีที่ 6) หรือเทียบเท่า (ประกาศนียบัตรวิชาชีพ) (ผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหาร)
3.1.2 สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมตอนต้น (มัธยมศึกษาปีที่ 3), ตอนปลาย (มัธยมศึกษาปีที่ 6) หรือเทียบเท่า (ประกาศนียบัตรวิชาชีพ) (ทหารกองประจำการที่ปลดประจำการแล้ว ปลดประจำการ 1 พฤษภาคม 2565)
3.1.3 อายุ 22 ปีบริบูรณ์ – 30 ปี (ปีเกิด พุทธศักราช 2535 ถึง พุทธศักราช 2543)
3.1.4 มีความรู้ด้านการปรนนิบัติบำรุงเครื่องยนต์เบื้องต้น และกฎหมายจราจร
3.2.5 มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์จากกรมการขนส่งทางบก

3.2 ตำแหน่ง ทั่วไป (เสมียน, นายสิบส่งกำลัง, พลสูทกรรม)
3.2.1 สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมตอนปลาย (มัธยมศึกษาปีที่ 6) หรือเทียบเท่า (ประกาศนียบัตรวิชาชีพ) (ผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหาร, ทหารกองประจำการที่ปลด ประจำการแล้ว, ปลดประจำการ 1 พฤษภาคม 2565)
3.2.2 อายุ 18 ปีบริบูรณ์ – 30 ปี (ปีเกิด พุทธศักราช 2535 ถึง พุทธศักราช 2547)
3.2.3 มีความรู้ด้านพิมพ์ดีด การใช้ Microsoft Word, Excel, PowerPoint คอมพิวเตอร์เบื้องต้น และระเบียบงานสารบรรณ

3.3 ตำแหน่ง ช่างยานยนต์ล้อ
3.3.3 สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม หรือเครื่องกล สาขางานช่างยนต์ ใช้คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ เท่านั้น)
3.3.2 อายุ 18 ปีบริบูรณ์ – 30 ปี ปีเกิด พุทธศักราช 2535 ถึง พุทธศักราช 2547)
3.3.3 มีความรู้เกี่ยวกับการซ่อมเครื่องยนต์

3.4 ตำแหน่ง ช่างวิทยุ, พลสลับสาย
3.4.1 สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ (ใช้คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ เท่านั้น)
3.4.2 อายุ 18 ปีบริบูรณ์ – 30 ปี (ปีเกิด พุทธศักราช 2535 ถึง พุทธศักราช 2547)
3.4.3 มีความรู้เกี่ยวกับการซ่อมเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์

จำหน่ายใบสมัคร และรับสมัคร วันที่ 11-22 เมษายน 2565 เวลา 0830 ถึง 1600 (เว้นวันหยุดราชการ) ณ อาคารเยี่ยมญาติ กองพลทหารราบที่ 11 ค่ายสมเด็จพระนั่งเกล้า อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา โทร 0-3498-1702 หรือ https://infantrydivision11.rta.mi.th/

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ