แต่งตั้ง “ศุภชัย เจียรวนนท์-ฐาปน สิริวัฒนภักดี” นั่งกรรมการสภากาชาดไทย

ราชกิจจานุเบกษาประกาศ กรรมการสภากาชาดไทยลาออก แต่งตั้ง ฐาปน สิริวัฒนภักดี กับ ศุภชัย เจียรวนนท์ รั้งตำแหน่งแทน โดยทั้งคู่เป็นทายาทเจ้าของบริษัทยักษ์ใหญ่ของไทย เครือซีพีกับเครือไทยเบฟ

วันที่ 9 เมษายน 2565 ราชกิจจานุเบกษา มีการเผยแพร่ประกาศสภากาชาดไทย เรื่อง ยกเลิกประกาศสภากาชาดไทย เรื่อง ตั้งซ่อมกรรมการสภากาชาดไทย มีรายละเอียดดังนี้

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 24 แห่งข้อบังคับสภากาชาดไทย ลงวันนี้ 13 พฤษภาคม 2500 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับสภากาชาดไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 73) พุทธศักราช 2553 จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

1. ให้ยกเลิกประกาศสภากาชาดไทย ลงวันที่ 9 มีนาคม 2565 เรื่อง ตั้งซ่อมกรรมการสภากาชาดไทย ซึ่งนายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการสภากาชาดไทย ได้กราบบังคบทูลขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการสภากาชาดไทย ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2565 และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้แต่งตั้งนายฐาปน สิริวัฒนภักดี เป็นกรรมการสภากาชาดไทย ในวาระตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2565

2. ให้ยกเลิกประกาศสภากาชาดไทย ลงวันที่ 9 มีนาคม 2565 เรื่อง ตั้งซ่อมกรรมการสภากาชาดไทย ซึ่งนายสวนิต คงสิริ กรรมการสภากาชาดไทย ได้กราบบังคมทูลขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการสภากาชาดไทย ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2565 และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้แต่งตั้งนายศุภชัย เจียรวนนท์ เป็นกรรมการสภากาชาดไทย ในวาระตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2565

3. ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 30 มีนาคม 2565

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ