กรมการเงินทหารบก รับสมัครบรรจุพนักงานราชการ วุฒิ ม.3/ปวช.

 

กรมการเงินทหารบก รับสมัครพนักงานราชการ (ชาย/หญิง) 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18-22 เมษายน 2565

กรมการเงินทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการ เป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565

1. ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี (ชาย/หญิง) 4 อัตรา
2. ตำแหน่ง พนักงานบริการ (ชาย) 2 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะบุคคลชาย
2.1 อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปี โดยไม่รับสมัครผู้ที่จะเข้ารับการตรวจเลือก เข้าเป็นทหารกองประจำการและ/หรือผู้ที่ขอผ่อนผันเข้ารับการตรวจเลือกเป็นทหารกองประจำการในปีที่สมัครสอบ
2.2 มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดร่างกายเหมาะสมแก่การเป็น พนักงานราชการ สังกัด กองทัพบก โดยต้องมีความสูงอย่างต่ำ 160 ซม. รอบอก 76/79 ซม. โดยจะพิจารณา จากผลการวัดขนาดร่างกายที่ระบุในแบบ สด.43
2.3 ผู้ที่ผ่านการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการแล้ว ผลการตรวจเลือกจะต้องระบุเป็นคนจำพวกที่ 1 เท่านั้น
2.4 งดรับบรรจุบุคคลพลเรือนชายที่เกิด พ.ศ. 2544 – พ.ศ. 2545 ซึ่งจะต้อง เข้ารับการตรวจเลือกทหารกองประจำการ ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497
2.5 ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ที่กระทรวงศึกษาธิการให้การรับรอง
2.6 ตำแหน่ง พนักงานบริการ เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)

คุณสมบัติเฉพาะบุคคลหญิง
3.1 ต้องมีร่างกายสมบูรณ์ อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปี (เกิดปี พ.ศ. 2535 – 2547) น้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 กก. และมีความสูงไม่น้อยกว่า 150 ซม.
3.2 ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชา พาณิชยกรรม ที่กระทรวงศึกษาธิการให้การรับรอง

กำหนดการรับสมัคร เปิดรับสมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน – 22 เมษายน 2565 โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วน ลงลายมือชื่อด้วย ตนเองและจัดส่งใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานการสมัครมายัง กรมการเงินทหารบก ในกองบัญชาการ กองทัพบก ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
ทั้งนี้ จะถือวันที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับฝากเป็นวันรับสมัคร และ เอกสารที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางประทับตราฝากก่อนวันที่ 18 เมษายน 2565 และหลังวันที่ 22 เมษายน 2565 ขอสงวนสิทธิ์จะไม่รับการพิจารณา

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ