รีบเลย! วันนี้ยื่นภาษีออนไลน์ปี 2564 วันสุดท้าย ช้าเจอปรับอาญา พร้อมดอกเบี้ย

กรมสรรพากร เตือน 8 เม.ย.65 ยื่นภาษีแบบ ภ.ง.ด.90, 91 ออนไลน์ปี 2564 วันสุดท้าย หากยื่นไม่ทันเจอปรับอาญา พร้อมดอกเบี้ย 1.5%

เมื่อวันที่ 8 เม.ย.65 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้เป็นวันสุดท้ายที่ กรมสรรพากร เปิดให้ยื่นแบบ ภ.ง.ด.90, 91 ประจำปี 2564 ผ่านช่องทางออนไลน์ (E-Filing เว็บไซต์ rd.go.th) โดยขยายเวลาการยื่นภาษีผ่านช่องทางออนไลน์ได้ถึง 8 เม.ย.65 ทั้งนี้ หากพ้นกำหนดดังกล่าวไปแล้ว จะต้องเสียค่าปรับอาญาไม่เกิน 2,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 1.5

สำหรับวิธีการยื่นภาษี 2564 แบบออนไลน์ ผ่านระบบ E-Filing มีรายละเอียด ดังนี้

เข้าสู่เว็บไซต์กรมสรรพากรที่ www.rd.go.th เลือก ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 64 “ยื่นออนไลน์”

เข้าสู่หน้าจอกองบริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ E-FILING เลือก “ยื่นแบบฯ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90/91 ปี ภาษี 2564”

ระบบจะแสดงหน้าจอ Login ให้บันทึกหมายเลขผู้ใช้และรหัสผ่านที่ได้รับอนุมัติจากกรมสรรพากร เลือก “ตกลง” จะเข้าสู่หน้าจอแบบแสดงรายละเอียดในส่วนของข้อมูลผู้มีเงินได้ ให้ตรวจสอบข้อมูลผู้มีเงินได้ที่ปรากฏว่าถูกต้องและเป็นปัจจุบันสามารถเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล และแก้ไขที่อยู่ได้

เลือก “ทำรายการต่อไป” ระบบจะแสดงหน้าจอข้อความแจ้งเตือนให้ตรวจสอบข้อมูล ชื่อ/ชื่อสกุล/ที่อยู่ ให้ถูกต้อง เนื่องจากหากเลือกทำรายการต่อไปแล้ว จะไม่สามารถกลับมาหน้านี้ ได้อีก

เข้าสู่หน้าจอบันทึกข้อมูลการยื่นแบบ ดังนี้

1.หน้าหลัก

2.เลือกเงินได้/ลดหย่อน

3.บันทึกเงินได้

4.บันทึกลดหย่อน

5.คำนวณภาษี

6.ยืนยันการยื่นแบบ

โดยจะต้องบันทึกข้อมูลเรียงตามลำดับแต่ละหน้าไปจนถึงหน้ายืนยันการยื่นแบบ แต่สามารถย้อนกลับเพื่อแก้ไขข้อมูลในหน้าจอที่ผ่านมาแล้วได้

1. หน้าหลักระบบจะแสดงข้อมูล ดังนี้

– ผู้มีเงินได้
– สถานภาพผู้มีเงินได้
– สถานะการยื่นแบบ
– คู่สมรส
– ข้อมูลการมีเงินได้และสถานะการยื่นแบบฯ ของคู่สมรส

2. เลือกเงินได้/ลดหย่อน ระบบจะแสดงข้อมูล ดังนี้

– เลือกรายการเงินได้พึงประเมิน
– เลือกเงินได้ที่ได้รับยกเว้น/ค่าลดหย่อน

3. บันทึกเงินได้

– ระบบจะแสดงข้อมูลประเภทเงินได้พึงประเมินตามที่เลือกไว้ในขั้นตอนที่ 2 ในกรณีที่ไม่เลือกก็จะไม่ปรากฏ สามารถย้อนกลับไป เพิ่ม/ลด ประเภทเงินได้

– บันทึกจำนวนเงินได้ในแต่ละประเภทเงินได้ที่เลือกไว้ โดยระบบจะคำนวณอัตราร้อยละที่ใช้หักค่าใช้จ่ายให้อัตโนมัติ แต่สามารถเปลี่ยนเป็นเลือกหักค่าใช้จ่ายจริงได้
– บันทึกข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่าย (กรณีไม่มี ให้ใส่ 0.00) และบันทึกเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้จ่ายเงินได้ (กรณีได้รับเงินได้จากผู้จ่ายหลายราย ให้บันทึกเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้จ่ายเงินได้ที่จ่ายเงินได้จำนวนมากที่สุด)

4. บันทึกลดหย่อน

– ระบบจะแสดงข้อมูลรายการลดหย่อนและยกเว้นตามที่เลือกไว้ในขั้นตอนที่ 2 ในกรณีที่ไม่เลือกก็จะไม่ปรากฏ สามารถย้อนกลับไป เพิ่ม/ลด รายการลดหย่อนและยกเว้น
– สามารถบันทึกจำนวนเงินที่ได้รับการลดหย่อนและยกเว้นภาษีได้ไม่เกินเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ถ้าบันทึกจำนวนเงินเกินเกณฑ์จะขึ้นข้อความแจ้งเตือน

5. คำนวณภาษี ระบบจะสรุปข้อมูลการคำนวณภาษี และเงินได้ที่ได้รับยกเว้นสามารถบันทึกในส่วนการคำนวณภาษีได้ ดังนี้ (กรณีไม่มี ให้ใส่ 0.00)

– เงินบริจาคสนับสนุนการศึกษา/การกีฬา/สถานพยาบาล/อื่นๆ
– เงินบริจาค
– ภาษีเงินได้ที่ได้รับยกเว้นจากการซื้ออสังหาริมทรัพย์ สามารถเลือกแสดงเจตนาอุดหนุนเงินภาษีให้แก่พรรคการเมืองได้ในกรณีที่คำนวณภาษีแล้วมีภาษีต้องชำระ โดยไม่เกินจำนวนภาษีที่ต้องชำระนั้น ทั้งนี้ ไม่เกินห้าร้อยบาท

6. ยืนยันการยื่นแบบ

– ระบบจะแสดงหน้าแบบแสดงรายการภาษี ภ.ง.ด.90 หรือ ภ.ง.ด.91 แล้วแต่กรณีให้ตรวจสอบข้อมูลที่ได้บันทึกและจำนวนภาษีที่ชำระเพิ่มเติม หรือจำนวนภาษีที่ชำระไว้เกินกรณีไม่มีภาษีชำระเพิ่มเติมและภาษีที่ชำระไว้เกิน ระบบจะแสดงเป็น 0.00 บาท
– เลือก “ยืนยันการยื่นแบบ” จะสิ้นสุดการบันทึกแบบแสดงรายการภาษี

กรณีที่ผู้มีเงินได้มีภาษีชำระไว้เกิน

ในขั้นตอนที่ 5 คำนวณภาษี ระบบจะแสดงส่วนคำร้องขอคืนภาษี เพื่อให้แจ้งความประสงค์ ดังนี้
– มีความประสงค์จะขอคืนเงินภาษี
– ไม่มีความประสงค์จะขอคืนเงินภาษี

หากเลือก “มีความประสงค์จะขอคืนเงินภาษี” ระบบจะแสดงข้อความให้กรมสรรพากรแจ้งผลการคืนเงินภาษีผ่านระบบ SMS โดยให้ระบุเบอร์โทรศัพท์แล้วตกลงระบบจะขึ้นข้อความคำแนะนำเกี่ยวกับการคืนเงินภาษีผ่านระบบพร้อมเพย์ กดปิดและเลือกทำรายการต่อไป ระบบจะเข้าสู่ขั้นตอนที่ 6 ยืนยันการยื่นแบบ ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน เลือก “ยืนยันการยื่นแบบ”

กรณีที่เป็นแบบขอคืนเงินภาษี และมีความประสงค์จะขอคืนเงินภาษี ระบบจะแสดงข้อความแจ้งเตือนให้เตรียมไฟล์เอกสารที่ต้องการนำส่งเอกสารประกอบการพิจารณาคืนเงินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และช่องทางการนำส่งเอกสารภายหลัง

หากเลือกนำส่งเอกสารขอคืนภาษี ระบบจะเชื่อมต่อไปยังระบบบริการข้อมูลเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (EDSS) โดยเลือก Upload เอกสารที่ต้องการนำส่ง เมื่อแนบเอกสารเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เลือก “นำส่งเอกสารประกอบการพิจารณาคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา”

สามารถเลือก “พิมพ์แบบ” ระบบจะแสดงแบบแสดงรายการ สามารถจัดเก็บเป็นไฟล์ PDF หรือพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ได้

กรณีที่ผู้มีเงินได้มีภาษีชำระเพิ่มเติม

ในขั้นตอนที่ 5 คำนวณภาษี หากภาษีที่ต้องชำระมีจำนวน 3,000 บาทขึ้นไป ผู้มีเงินได้มีสิทธิขอแบ่งชำระภาษีเป็น 3 งวด งวดละเท่าๆ กัน โดยสามารถเลือกในส่วน “ประสงค์ หรือ ไม่ประสงค์”

หากเลือก “ประสงค์” ระบบจะแสดง “ข้อตกลงการขอชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นงวดผ่านระบบการยื่นแบบและชำระภาษีทางอินเตอร์เน็ต” (บ.ช.อ.35)

โดยแสดงจำนวนเงินการขอแบ่งชำระภาษีของผู้มีเงินได้ ทั้ง 3 งวด พร้อมกับระบุ วัน/เดือน/ปี ที่สิ้นสุดการชำระแต่ละงวด

เสียค่าปรับเท่าไร หากยื่นภาษีไม่ทัน

ส่วนการเสียค่าปรับตามกฎหมายสรรพากร กรณียื่นแบบภาษีไม่ทันมีดังนี้ ต้องระวางโทษค่าปรับไม่เกิน 2,000 บาท ตามมาตรา 35 แห่งประมวลรัษฎากร แต่สามารถขอลดค่าปรับได้ ทั้งนี้ หากไม่มีเงินภาษีต้องชำระ ให้ชำระเพียงค่าปรับอย่างเดียว

สำหรับผู้ที่ยื่นแบบ ภ.ง.ด.90/91 เพิ่มเติมภายหลังกำหนดเวลาการยื่นแบบ มีเงื่อนไขการชำระเงินและเสียค่าปรับดังนี้

กรณีมีเงินภาษีต้องชำระ ให้ชำระเงินภาษี พร้อมเงินเพิ่มอีกร้อยละ 1.5 ต่อเดือน หรือเศษของเดือนของเงินภาษีที่ต้องชำระ โดยไม่ต้องเสียค่าปรับ

กรณีไม่มีเงินภาษีต้องชำระ ไม่ต้องเสียเงินเพิ่มและค่าปรับ

 

ข้อมูลจาก : ข่าวสด

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ