ศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส./ป.ตรี บัดนี้-18เม.ย.65

 

ศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการ ประจำปี 2565

1 ตำแหน่ง : พนักงานคอมพิวเตอร์  1 ตำแหน่ง เงินเดือน : 11280 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
1. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่น ซึ่งผ่านการอบรมหลักสูตรวิชาคอมพิวเตอร์มาแล้วไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิต
จากสถานศึกษาที่อยู่ในความควบคุมของทางราชการรับรอง หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานหรือมีประสบการณ์ทำงานในด้านคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 5 ปี
2. มีความสามารถ และเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

2 ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2 ตำแหน่ง เงินเดือน : 19500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน ซึ่งได้ผ่านการศึกษาอบรมหลักสูตรวิชาคอมพิวเตอร์แล้วไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต จากสถานศึกษาที่อยู่ในควบคุมของทางราชการ หรือที่ทางราชการรับรอง
2. มีความสามารถ และเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง หรือ สมัครทางไปรษณีย์ ส่งไปที่ ศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก อาคาร 2 ชั้น 2 ในกองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
สถานที่รับสมัคร : แผนกธุรการ กองธุรการ ศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก อาคาร 2 ชั้น 2 ในกองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
วันที่เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ถึง วันจันทร์ที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2565

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ