สำนักงานยุติธรรมยะลา รับสมัครเจ้าหน้าที่ วุฒิ ม.6 7-11เม.ย.65

 

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดยะลา รับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศูนย์ยุติธรรมชุมชน ตั้งแต่วันที่ 7-11 เมษายน 2565

จังหวัดยะลา การรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศูนย์ยุติธรรมชุมชน

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศูนย์ยุติธรรมชุมชน 1 อัตรา ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลอาซ่อง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
อัตราค่าจ้างเดือนละ 7,000 บาท

คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟันเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค การเมือง
(5) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทาง จาณา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องใน ศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(6) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น ของรัฐ

ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดังนี้
มีคุณวุฒิเป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดยะลา ศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ตอนล่าง ชั้น 6 (อาคารชางลีเดิม) เลขที่ 318 ถนนสิโรรส ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา 95000 โทรศัพท์ 0 7322 2624 ตั้งแต่วันที่ 7-11 เมษายน 2565 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้า เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 12.00 น. และภาคบ่าย เวลา 13.00 น. ถึงเวลา 16.30 น.

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ