กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย รับสมัครพนักงาน ป.ตรีทุกสาขา เงินเดือน15,000-20,000

 

กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป ตั้งแต่บัดนี้ถึง 12 เมษายน 2565

กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย ที่ 19 /2565 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2565

ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 15,000 – 20,000 บาท/เดือน

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. สัญชาติไทย อายุ 20 ปีขึ้นไป
2. จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี
3. สามารถใช้โปรแกรม Word, Excel, Power Point ในการปฏิบัติงานได้ในระดับดี
4. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเมื่อจำเป็น รวมทั้งนอกสถานที่ได้
5. มีความรู้ความสามารถเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่ โดยเฉพาะเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง ในภาครัฐและระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม

วิธีการรับสมัคร
ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ สามารถ Download แบบฟอร์มการสมัคร ได้จากเว็บไซต์ www.mfa.go.th ภายใต้หัวข้อ “ประกาศรับสมัครงาน” พร้อมแนบเอกสารตามข้อ 3 โดยสามารถส่งเอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัครได้โดยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี้
4.2.1 ยื่นเอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัครพร้อมลงลายมือชื่อ วัน และเวลาที่ ยื่นในแบบฟอร์ม ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์กระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา พร้อมวงเล็บมุมซองล่างขวา ว่า “สมัครงานตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไปของกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย” ในวันและเวลาราชการ
4.2.2 ส่งเอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) โดยจ่าหน้าถึง “ผู้อำนวยการกองเขตแดน กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย 443 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400” พร้อมวงเล็บมุมซองล่างขวาว่า “สมัครงานตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป
4.2.3 ส่งเอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัครในรูปแบบไฟล์ PDF ทาง ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [email protected] โดยระบุหัวเรื่องว่า “สมัครงานตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป” ตามด้วยชื่อและนามสกุลของผู้สมัคร
ทั้งนี้ เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัครต้องถึงเจ้าหน้าที่ผู้รับสมัครภายในวันที่ 12 เมษายน 2565 เวลา 16.30 น. หากเอกสารมาถึงหลังวันและเวลาดังกล่าว จะไม่ได้รับการพิจารณา

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ