ศูนย์การทหารราบ รับสมัครสอบบรรจุเป็นนายสิบ 25-29เม.ย.65

 

ศูนย์การทหารราบ รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25-29 เมษายน 2565

ศูนย์การทหารราบ รับสมัครบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุน บรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.),
พนักงานราชการ (ชาย) เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.) และ บรรจุพลทหารประจำการ (อัตรา พลอาสาสมัคร) ประจำปีงบประมาณ 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.1 โควตาบรรจุบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.) ประจำปีงบประมาณ 2565
1.1.1 ตำแหน่ง เสมียน (ชกท.710) รร.ร.ศร. (อัตรา ส.อ.) เหล่า ร. 1 อัตรา
1.1.2 ตำแหน่ง พลขับรถ (ชกท.640) ศร.พัน.2 (อัตรา ส.อ.) เหล่า ร. 2 อัตรา
1.1.3 ตำแหน่ง เสมียนส่งกำลัง (ชกท.551) รพ.ค่ายธนะรัชต์ (อัตรา ส.อ.) เหล่า พ. 1 อัตรา

1.2 โควตาบรรจุนายทหารประทวนที่จัดหาจากพนักงานราชการ (ชาย) เข้ารับราชการ เป็นนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.) ประจำปีงบประมาณ 2565 ตำแหน่ง เสมียน (ชกท.710) รร.ร.ศร. (อัตรา ส.อ.) เหล่า ร.  1 อัตรา

1.3 โควตาบรรจุพลทหารประจำการ (พลอาสาสมัคร) ประจำปีงบประมาณ 2565 ตำแหน่ง พลดุริยางค์ (ชกท.021) มว.ดย.กบร.ศร. (อัตรา พลอาสาสมัคร) เหล่า ดย. 1 อัตรา

2. คุณสมบัติของผู้สมัครสอบคัดเลือก
2.1 ตำแหน่งตามข้อ 1.1.1, 1.1.3 และ 1.3 ต้องเป็นทหารกองหนุน หรือบุคคลพลเรือน (เพศชาย) อายุ 18 – 30 ปี นับตามปี พ.ศ. (พ.ศ. 2535 – พ.ศ. 2547)
2.2 ตำแหน่งตามข้อ 1.1.2 ต้องเป็นทหารกองหนุน อายุ 22 – 30 ปี นับตามปี พ.ศ. (พ.ศ. 2535 – พ.ศ. 2543) และต้องมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล
2.3 ตำแหน่งตามข้อ 1.2 ต้องเป็นพนักงานราชการ (ชาย) ที่ปฏิบัติงานในกองทัพบก อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับตามปี พ.ศ. (พ.ศ. 2530 – 2547) โดยมี รายละเอียดดังนี้
2.3.1 พนักงานราชการที่มีอายุไม่เกิน 30 ปี ต้องปฏิบัติงานในกองทัพบก ไม่น้อยกว่า 1 ปี (นับถึงวันรับสมัคร)
2.3.2 พนักงานราชการที่มีอายุระหว่าง 31 – 35 ปี ต้องปฏิบัติงานในกองทัพบก มาแล้วอย่างน้อย 4 ปี (นับถึงวันรับสมัคร) ในตำแหน่งเดียวกับที่เปิดรับสมัคร

เริ่มรับสมัครและกรอกข้อมูลการสมัคร ผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต https://forms.gle/raZQSkfNTtoDSfAZA ได้ตั้งแต่วันที่ 25 – 29 เมษายน 2565 ถึงเวลา 1630 น. ของวันที่ 29 เมษายน 2565 (สามารถสมัครได้เพียง 1 ตำแหน่งเท่านั้น) และผู้สมัครจะต้องส่งใบสมัคร (ผนวก ก) พร้อมตรวจสอบข้อมูลที่กรอกในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ก่อนการยืนยันส่งใบสมัคร พร้อมเอกสาร เมื่อส่งใบสมัครแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขข้อความใด ๆ ได้อีก และถือว่าข้อมูล ดังกล่าวเป็นข้อมูลที่ใช้ในการสมัครสอบ
ขอให้ผู้สมัครส่งหลักฐานการสมัครตามข้อ 5.1 – 5.15 ทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียน ถึง “กองกำลังพล ศูนย์การทหารราบ (แผนกจัดการ) 125 หมู่ 3 ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี จว.ประจวบคีรีขันธ์ 77160” ภายในวันที่ 25 – 29 เมษายน 2565 (โดยยึดถือวันที่ประทับตราส่งไปรษณีย์เป็นหลัก หากส่งเอกสารหลักฐานเกินวันที่กำหนด หรือเอกสารหลักฐานที่ส่งมาตรวจสอบพบว่าไม่ครบถ้วนตามที่ กำหนดไว้จะถูกตัดสิทธิ์ในการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบทันที โดยไม่มีข้อกล่าวอ้างแต่ประการใดทั้งสิ้น จึงขอให้ผู้สมัครตรวจสอบเอกสารหลักฐานให้ถูกต้องและครบถ้วนตรงตามที่กำหนดก่อนดำเนินการส่ง)

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ