หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ รับสมัครสอบบรรจุนายสิบ71อัตรา

 

หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน 71 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

3.1 กลุ่มที่ 1 กลุ่มตำแหน่งงานด้านธุรการ

 • 3.1.1 เป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 1 (ผู้ที่ผ่านการเป็นทหารกองประจำการ โดยอยู่ ในกองประจำการจนครบกำหนดปลดเป็นทหารกองหนุน (ทหารกองประจำการที่จะครบกำหนดปลดจาก กองประจำการใน 1 พฤษภาคม 2565 สามารถสมัครสอบคัดเลือกได้) หรือผู้ที่สำเร็จการฝึกวิชาทหารตั้งแต่ ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไปและได้ขึ้นทะเบียนกองประจำการแล้ว (มีเอกสารหนังสือแสดงวิทยฐานะ หรือ สด.8)) หรือเป็นบุคคลพลเรือน
 • 3.1.2 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าขึ้นไป ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ (ไม่รับสมัครผู้ที่อยู่ระหว่างรอผลการศึกษา) หากตรวจพบในภายหลังว่า สำเร็จการศึกษาหลังวันสมัคร หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษจะถือว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนในการสมัคร และจะไม่พิจารณาคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการตามประกาศนี้
 • 3.1.3 อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 28 ปีบริบูรณ์ (ผู้ที่เกิดตั้งแต่ 1 มกราคม 2547 – 31 ธันวาคม 2537)
 • 3.1.4 มีสมรรถภาพร่างกายแข็งแรง มีจิตใจกล้าหาญ มีความทรหดอดทนสามารถ ปฏิบัติงานที่ยากลำบากตรากตรำ และเสี่ยงภัยได้
 • 3.1.5 มีความรู้เกี่ยวกับระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2563 และมีความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

กลุ่มที่ 2 กลุ่มตำแหน่งนายสิบปฏิบัติการ

 • 3.2.1 เป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 1 (ผู้ที่ผ่านการเป็นทหารกองประจำการ โดยอยู่ ในกองประจำการจนครบกำหนดปลดเป็นทหารกองหนุน (ทหารกองประจำการที่จะครบกำหนดปลดจาก กองประจำการใน 1 พฤษภาคม 2565 สามารถสมัครสอบคัดเลือกได้) หรือผู้ที่สำเร็จการฝึกวิชาทหารตั้งแต่ ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไปและได้ขึ้นทะเบียนกองประจำการแล้ว (มีเอกสารหนังสือแสดงวิทยฐานะ หรือ สด.8)) หรือเป็นบุคคลพลเรือน
 • 3.2.2 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าขึ้นไป ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ (ไม่รับสมัครผู้ที่อยู่ระหว่างรอผลการศึกษา) หากตรวจพบในภายหลังว่า สำเร็จการศึกษาหลังวันสมัคร หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษจะถือว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนในการสมัคร และจะไม่พิจารณาคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการตามประกาศนี้
 • 3.2.3 อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 28 ปีบริบูรณ์ (ผู้ที่เกิดตั้งแต่ 1 มกราคม 2547 – 31 ธันวาคม 2537)
 • 3.2.4 มีความรู้วิชาทหารเบื้องต้น มีสมรรถภาพร่างกายแข็งแรง มีจิตใจกล้าหาญ มีความทรหดอดทนสามารถปฏิบัติงานที่ยากลำบากตรากตรำ และเสี่ยงภัยได้

กลุ่มที่ 3 กลุ่มตำแหน่งพลขับรถ

 • 3.3.1 เป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 1 (ผู้ที่ผ่านการเป็นทหารกองประจำการ โดยอยู่ ในกองประจำการจนครบกำหนดปลดเป็นทหารกองหนุน (ทหารกองประจำการที่จะครบกำหนดปลดจาก กองประจำการใน 1 พฤษภาคม 2565 สามารถสมัครสอบคัดเลือกได้) หรือผู้ที่สำเร็จการฝึกวิชาทหารตั้งแต่ ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไปและได้ขึ้นทะเบียนกองประจำการแล้ว (มีเอกสารหนังสือแสดงวิทยฐานะ หรือ สด.8)
 • 3.3.2 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าขึ้นไป ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ (ไม่รับสมัครผู้ที่อยู่ระหว่างรอผลการศึกษา) หากตรวจพบในภายหลังว่า สำเร็จการศึกษาหลังวันสมัคร หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษจะถือว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนในการสมัคร และจะไม่พิจารณาคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการตามประกาศนี้
 • 3.3.3 อายุไม่ต่ำกว่า 22 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 28 ปีบริบูรณ์ (ผู้ที่เกิดตั้งแต่ 1 มกราคม 2543 – 31 ธันวาคม 2537)
 • 3.3.4 มีความสามารถในการขับรถยนต์ได้ดี และจะต้องมีใบอนุญาตขับรถยนต์ ส่วนบุคคล หรือรถยนต์สาธารณะ จากรมการขนส่งทางบก และมีความรู้เรื่องการปรนนิบัติบำรุงยานพาหนะเบื้องต้น

รับสมัครทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ที่เว็บไซต์ http://swcom.rta.mi.th/recruit65 บัดนี้-24เม.ย.65 ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนในแต่ละกลุ่มตำแหน่ง สามารถสมัครสอบ คัดเลือกได้ทั้ง 3 กลุ่มตำแหน่ง โดยเรียงตามลำดับตามความต้องการ เช่น ผู้ที่เป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 1 และมีอายุ 22 ปีขึ้นไป สามารถเลือกสมัครได้ทั้ง 3 กลุ่มตำแหน่ง สำหรับทหารกองหนุนประเภทที่ 1 ที่มีอายุ ไม่ถึง 22 ปี และบุคคลพลเรือน สามารถเลือกสมัครสอบได้ 2 กลุ่ม คือในกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 เป็นต้น โดยจัดลำดับกลุ่มตำแหน่งได้ตามความต้องการ

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ