กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครนักวิชาการเผยแพร่ วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-4เม.ย.65

 

กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง: นักวิชาการเผยแพร่ (กลุ่มประชาสัมพันธ์) 1 ตำแหน่ง
รายละเอียด
ตำแหน่ง: นักวิชาการเผยแพร่ 1 ตำแหน่ง
เพศ : ไม่ระบุ อายุ : ไม่เกิน 35 ปี
ระดับกำรศึกษำ : ปริญญาตรีขึ้นไป
สาขาวิชา: นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน ออกแบบนิเทศศิลป์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
* มีประสบการณ์ในสายวิชาชีพจะพิจารณาเป็นพิเศษ
คุณสมบัติที่ต้องการ
1. จัดทำรายงานประจำปี/วารสาร วศ. และเอกสารเผยแพร่อย่างอื่น
2. จัดทาสื่ออินโฟกราฟิกเพื่อเผยแพร่กิจกรรม ข่าวสาร ควำมรู้ของหน่วยงานแก่กลุ่มเป้าหมาย
3. ถ่ายภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ตัดต่อคลิปวีดิโอ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อและช่องทางต่าง ๆ
4. เตรียมการประชุม แถลงข่าว ต้อนรับผู้เยี่ยมชมภารกิจของหน่วยงาน
ระยะเวลาการจ้าง
สัญญาจ้างระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่ 11 เมษายน – 30 กันยายน 2565
อัตราเงินเดือน 15,000 บำท
สถานที่ทางาน : กรมวิทยาศาสตร์บริการ ซ.โยธี ถ.พระรามที่ 6 กรุงเทพฯ
เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
1. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 X 1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป
2. สำเนาบัตรประชำชน 1 ฉบับ
3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
4. สำเนาปริญญาบัตร 1 ฉบับ
5. สำเนาผลการศึกษา (Transcipt) 1 ฉบับ
6. แฟ้มสะสมผลงาน
*** ส่งหลักฐานการสมัครและตัวอย่างผลงานหรือ RESUME ได้ที่ E-mail : [email protected] ***
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม – 4 เมษายน 2565 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 02-201-7095

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ