กองอาสารักษาดินแดน สมุทรปราการ รับสมัครสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน 8 อัตรา

 

กองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสมุทรปราการ รับสมัครสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน 8 อัตรา ตั้งแต่ 28 มีนาคม – 1 เมษายน 2565

กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสมุทรปราการ รับสมัครและคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน จำนวน 8 อัตรา

คุณสมบัติของผู้จะสมัครเป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน

1.1 มีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ในเขตจังหวัดสมุทรปราการตามทะเบียนบ้าน
1.2 มีสัญชาติไทย
1.3 มีความรู้ไม่ต่ำกว่าภาคบังคับ สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่านี้จะนำมาเรียกร้องสิทธิบรรจุ ตามคุณวุฒิที่มีอยู่ไม่ได้
2.4 มีอายุตั้งแต่ 17 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์
1.5 มีร่างกายสมบูรณ์ และสมควรแก่การเป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
1.6 ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
1.7 ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร หรือนักบวชแห่งศาสนาใด
1.8 ไม่เป็นสมาชิกกองอาสากาชาด
1.9 ไม่เป็นทหารหรือตำรวจประจำการตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
1.10 ไม่เป็นผู้มีพฤติการณ์อันเป็นที่รังเกียจ เช่น เป็นคนเสเพลอันธพาลหรือเป็นผู้ติด ยาเสพติดให้โทษ หรือมีสันดานเป็นผู้ร้าย เป็นต้น
1.11 มีความประพฤติเรียบร้อย
1.12 มีความเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยโต้แย้งเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัคร ให้คณะกรรมการรับสมัครสอบ คัดเลือกเป็นผู้พิจารณา และให้ถือว่าคำพิจารณาเป็นที่สุด

การรับสมัครสอบคัดเลือกและวิธีการยื่นใบสมัครสอบคัดเลือก
รับสมัครระหว่างวันที่ 28 มีนาคม – 1 เมษายน 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. (วัน และเวลาราชการ) โดยให้ผู้สมัครติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมเอกสารหลักฐาน ที่เกี่ยวข้องตามข้อ 3 ต่อคณะกรรมการรับสมัคร ณ ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรปราการ (กลุ่มงานความมั่นคง) อาคารศาลาประชาคมจังหวัดสมุทรปราการ ชั้น 2 โทร 0-2395-0118
สำหรับการรับสมัครไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น กรณีมีผู้แอบอ้างเพื่อเรียกร้องหรือเรียกรับเงิน หวังผลประโยชน์ หรือค่าตอบแทนประการใดก็ตาม โดยอ้างว่าจะสามารถช่วยเหลือให้ได้รับผลการคัดเลือก เข้าเป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนได้ให้ผู้สมัครหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องแจ้งแก่คณะกรรมการคัดเลือก ณ ที่ทำการ ปกครองจังหวัดสมุทรปราการ (กลุ่มงานความมั่นคง) เพื่อจะได้ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป และเมื่อผ่าน การคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว หากมีการตรวจสอบและพบว่าผู้ผ่านการคัดเลือกได้ด้วยวิธีการทุจริตประการใด ก็ตาม กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสมุทรปราการ จะตัดสิทธิผู้สมัครรายนั้น และดำเนินการ ตามกฎหมายกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคน

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ