สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รับสมัครสอบแข่งขัน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รับสมัครสอบแข่งขันเป็นพนักงาน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตั้งแต่บัดนี้ถึง 22 เมษายน 2565

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ สังกัดคณะรัฐประศาสนศาสตร์

ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ วุฒิปริญญาตรี เลขอัตรา 100190 เงินเดือน 19,500.- บาท

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร/คุณสมบัติของผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสถาบัน

1.1 มีคุณสมบัติตามความในข้อ 18 ของข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลของพนักงานสถาบัน พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 23 กันยายน 2563 (แนบท้ายประกาศ)
1.2 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง
1.3 เป็นผู้มีทักษะดังต่อไปนี้
1.3.1 ด้านการเก็บรวบรวมข้อมูล ลงข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลตัวเลข (เชิงปริมาณ) และวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากเอกสาร (เชิงคุณภาพ)
1.3.2 ด้านความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์ การสรุปผลและการนำเสนอผลการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม Microsoft Office หรือโปรแกรมอื่นที่เกี่ยวข้อง การรับส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การสืบค้นข้อมูลทางเว็บไซต์ได้อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
1.3.3 ด้านการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยมีทักษะการอ่านและการเขียนอยู่ใน ระดับดี หากมีผลสอบวัดระดับภาษาอังกฤษที่ได้รับการยอมรับเป็นสากลจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันสามารถสมัครผ่านระบบสมัครงานออนไลน์ได้ที่ http://personnel.nida.ac.th/สมัครสายสนับสนุน/สมัครออนไลน์ที่นี้ ติดต่อสอบถามได้ที่ Line : @810zqvao หรือ E-mail : Job.nida.ac.th ระหว่างวันที่ 22 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 16.30 น.

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ