รพ.ปทุมธานี รับสมัครพยาบาล-ตำแหน่งอื่นๆ130อัตรา 30มี.ค.-5เม.ย.65

 

โรงพยาบาลปทุมธานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 130 อัตรา ตั้งแต่ 30 มีนาคม – 5 เมษายน 2565

โรงพยาบาลปทุมธานี การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็น ลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายคาบ) ในโรงพยาบาลปทุมธานี

1. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 62 อัตรา ค่าจ้างชั่วโมงละ 100 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1.) อายุไม่เกิน 35 ปี
2.) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
3.) มีทักษะในการสื่อสาร และประสานงานที่ดี
4.) ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกโรงพยาบาลปทุมธานีเลิกจ้าง

2. ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ 2 อัตรา ค่าจ้างชั่วโมงละ 85 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1.) อายุไม่เกิน 35 ปี
2.) ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคนิค การแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์ หรือได้รับใบอนุญาต เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ของสภาเทคนิคการแพทย์
3.) มีทักษะในการสื่อสาร และประสานงานที่ดี
4.) ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกโรงพยาบาลปทุมธานีเลิกจ้าง

3. ตำแหน่งนักโภชนาการ 1 อัตรา ค่าจ้างชั่วโมงละ 64.19 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1.) อายุไม่เกิน 35 ปี
2.) ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หรือสาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าว
3.) มีทักษะในการสื่อสาร และประสานงานที่ดี
4.) ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกโรงพยาบาลปทุมธานีเลิกจ้าง

4. ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข อัตรา ค่าจ้างชั่วโมงละ 85 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1.) อายุไม่เกิน 35 ปี
2.) ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือ ทางสาธารณสุขศาสตร์ คณิตศาสตร์และสถิติ ศึกษาศาสตร์ ทางพลศึกษาหรือทางสุขศึกษา เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข เวชศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม/อนามัยชุมชน/อนามัยสิ่งแวดล้อม
3.) มีทักษะในการสื่อสาร และประสานงานที่ดี
4.) ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกโรงพยาบาลปทุมธานีเลิกจ้าง

5. ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ 1 อัตรา ค่าจ้างชั่วโมงละ 65 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1.) อายุไม่เกิน 35 ปี
2.) ได้รับประกาศนียบัตรซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากประโยค มัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญทางการพยาบาล เวชสถิติ หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อ จากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ทางการพยาบาล เวชสถิติ
3.) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเวชระเบียน หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจาก ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ทางการพยาบาล เวชสถิติ
4.) มีทักษะในการสื่อสาร และประสานงานที่ดี
5.) ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกโรงพยาบาลปทุมธานีเลิกจ้าง

6. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปวส.) 3 อัตรา ค่าจ้างชั่วโมงละ 58.39 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1.) อายุไม่เกิน 35 ปี
2.) ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาหรือทางการบัญชี การตลาด การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การเงินการธนาคาร การจัดการทั่วไป การจัดการสำนักงาน หรือสาขาวิชาใด วิชาหนึ่ง สาขาบริหารธุรกิจ สาขาพณิชยการ (ยกเว้น คหกรรม, เกษตรกรรม)
3.) มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ในโปรแกรม Microsoft Word, Microsoft Excel และ Internet ได้เป็นอย่างดี
4.) มีทักษะในการสื่อสาร และประสานงานที่ดี
5.) มีบุคคลค้ำประกันเป็นข้าราชการพลเรือน ต้องปฏิบัติงานระดับชำนาญงานหรือชำนาญ การขึ้นไป หรือข้าราชการทหาร ตำรวจซึ่งมียศร้อยตำรวจเอก ร้อยเอก เรือเอก หรือเรืออากาศเอกขึ้นไป หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่มีเงินเดือนไม่น้อยกว่า 20,000 บาท
6.) ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกโรงพยาบาลปทุมธานีเลิกจ้าง

7. ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ (ปวช., ปวส.) 2 อัตรา ค่าจ้างชั่วโมงละ วุฒิ ปวช. 49.13 บาท/วุฒิ ปวส. 58.39 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1.) อายุไม่เกิน 35 ปี
2.) ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาหรือทางบริหารธุรกิจ พณิชยการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การตลาด การจัดการทั่วไป การจัดการสำนักงาน (ยกเว้น คหกรรม, เกษตรกรรม)
3.) มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ในโปรแกรม Microsoft Word, Microsoft Excel และ Internet ได้เป็นอย่างดี
4.) มีทักษะในการสื่อสาร และประสานงานที่ดี
5.) ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกโรงพยาบาลปทุมธานีเลิกจ้าง

8. ตำแหน่งช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (ปวส.) 1 อัตรา ค่าจ้างชั่วโมงละ วุฒิ ปวช. 49.13 บาท/วุฒิ ปวส. 58.39 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1.) อายุไม่เกิน 35 ปี
2.) ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาหรือทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์
3.) มีทักษะในการสื่อสาร และประสานงานที่ดี
4.) ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกโรงพยาบาลปทุมธานีเลิกจ้าง

9. ตำแหน่งพนักงานบัตรรายงานโรค (ปวช.) 2 อัตรา ค่าจ้างชั่วโมงละ 49.13 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1.) อายุไม่เกิน 35 ปี
2.) ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา
3.) มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ในโปรแกรม Microsoft Word, Microsoft Excel และ – Internet ได้เป็นอย่างดี
4.) มีทักษะในการสื่อสาร และประสานงานที่ดี
5.) ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกโรงพยาบาลปทุมธานีเลิกจ้าง

10. ตำแหน่งช่างเครื่องช่วยคนพิการ (ปวช.) 1 อัตรา ค่าจ้างชั่วโมงละ 49.13 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1.) อายุไม่เกิน 35 ปี
2.) ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาเทคนิคกายอุปกรณ์ หรือคุณวุฒิ อย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ หรือ
3.) มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้ มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในระดับชั้น 2 งาน ประดิษฐ์กายอุปกรณ์เสริมและเทียม
4.) มีทักษะในการสื่อสาร และประสานงานที่ดี
5.) ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกโรงพยาบาลปทุมธานีเลิกจ้าง

11. ตำแหน่งพนักงานกู้ชีพ 4 อัตรา ค่าจ้างชั่วโมงละ 65 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1.) อายุไม่เกิน 35 ปี
2.) ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา หรือ
3.) ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรทางเวชกิจฉุกเฉิน (หลักสูตร 2 ปี) ต่อจากมัธยมศึกษาตอน ปลายสายสามัญ
4.) ตามข้อ 2 ต้องผ่านหลักสูตรการอบรมเวชกิจฉุกเฉินระดับพื้นฐาน (EMT-B 110 ชั่วโมง) หรือหลักสูตรอบรมปฏิบัติการฉุกเฉินระดับกลาง (EMT- 2 ปี)
5.) มีทักษะในการสื่อสาร และประสานงานที่ดี
6.) ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกโรงพยาบาลปทุมธานีเลิกจ้าง

12. ตำแหน่งพนักงานธุรการ (ปวช.) 1 อัตรา ค่าจ้างชั่วโมงละ 49.13 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1.) อายุไม่เกิน 35 ปี
2.) ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา
3.) มีทักษะในการสื่อสาร และประสานงานที่ดี
4. )ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกโรงพยาบาลปทุมธานีเลิกจ้าง

13. ตำแหน่งพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค 3 อัตรา ค่าจ้างชั่วโมงละ 47.89 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1.) อายุไม่เกิน 35 ปี
2.) ได้รับวุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
4.) มีทักษะในการสื่อสาร และประสานงานที่ดี
5.) ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกโรงพยาบาลปทุมธานีเลิกจ้าง

14. ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร 5 อัตรา ค่าจ้างชั่วโมงละ 47.89 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1.) อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี (บริบูรณ์)
2.) ได้รับวุฒิประถมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป
3.) มีทักษะในการสื่อสาร และประสานงานที่ดี
4.) ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกโรงพยาบาลปทุมธานีเลิกจ้าง

15. ตำแหน่งพนักงานบริการ 1 อัตรา ค่าจ้างชั่วโมงละ 47.89 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1.) อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี (บริบูรณ์)
2.) ได้รับวุฒิประถมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป
3.) มีทักษะในการสื่อสาร และประสานงานที่ดี
4.) ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกโรงพยาบาลปทุมธานีเลิกจ้าง

16. ตำแหน่งคนสวน 1 อัตรา ค่าจ้างชั่วโมงละ 47.89 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1.) อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์)
2.) ได้รับวุฒิประถมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป
3.) มีทักษะในการสื่อสาร และประสานงานที่ดี
4.) ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกโรงพยาบาลปทุมธานีเลิกจ้าง

17. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 39 อัตรา ค่าจ้างชั่วโมงละ 47.89 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1.) อายุไม่เกิน 35 ปี
2.) ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาต้น หรือสูงกว่า
3.) มีทักษะในการสื่อสาร และประสานงานที่ดี
4.) ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกโรงพยาบาลปทุมธานีเลิกจ้าง

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 โรงพยาบาลปทุมธานี ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม – 5 เมษายน 2565 ในวันและเวลาราชการ

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ